Dret Civil, Penal i Processal
dret civil

Departament de Dret Penal

Dret Civil, Dret Penal, Dret contenciós-administratiu i Dret Processal.

Assessorament civil:

 • Matrimonial: separacions / divorcis contenciosos i amistosos. Divorci davant notari. Parelles de fet.
 • Negociació i redacció de capitulacions matrimonials, convenis reguladors, plans de parentalitat.
 • Filiació.
 • Modificació de mesures matrimonials / paternofilials.
 • Incapacitació (tutela / curatela, rendició comptes, autoritzacions judicials vendes).
 • Usucapió.
 • Servituds, mitgeres.
 • Dissolucions de condomini (acció de divisió cosa comuna).
 • Acció reivindicatòria.
 • Reclamacions de quantitat (monitoris, verbals, ordinaris)
 • Resolucions contractuals.
 • Negligències mèdiques.
 • Accidents de trànsit.
 • Reclamacions davant del tribunal europeu de drets humans.

Dret immobiliari:

 • Assessorament en compravenda d'immobles i en matèria d'arrendaments. Contractes de compravenda, arres, arrendament d'habitatges, locals i lloguer amb opció de compra.
 • Auditoria legal, fiscal i urbanística d'immobles residencials i comercials.
 • Articulació, negociació i elaboració de contractes d'inversió i de gestió de projectes immobiliaris amb la participació d'inversors professionals, tant a Espanya com a l'estranger.
 • Assessorament a agents de la construcció en el marc de promocions immobiliàries, tant en la fase de negociació dels contractes, com en la fase de possibles divergències entre els mateixos.
 • Assessorament continuat a agents de la propietat immobiliària, promotors, constructores, industrials, i comunitats de propietaris.
 • Negociació i formalització de permutes.

Successions hereditàries:

 • Preparació de Testaments i clàusules testamentàries especials. Planificació.
 • Pactes successoris.
 • Liquidació successòria.
 • Herències, divisió judicial herència, declaracions hereus.

Assessorament penal:

 • Delictes contra la integritat física (lesions, negligències mèdiques).
 • Delictes contra la intimitat (revelació secrets, violacions de domicili).
 • Delictes contra l'honor (calúmnies / injúries).
 • Delictes contra el patrimoni (robatoris, furts, estafes, apropiacions indegudes).
 • Delictes contra l'ordre socioeconòmic (insolvències punibles / aixecament de béns).
 • Delictes contra la propietat industrial i intel·lectual (falsificacions de marca).
 • Delictes societaris (acords abusius, falsejament comptes anul·lis, impediment exercici drets als socis, disposició fraudulenta de béns.
 • Delictes contra la hisenda pública (delictes fiscals i seguretat social).
 • Delictes de falsedats documentals.
 • Delictes contra la seguretat del trànsit (alcoholèmies, conducció temerària).
 • Delictes contra la salut pública (tràfic de drogues).
 • Delictes contra l'administració de justícia (acusació i denúncia falsa, realització arbitrària del propi dret, prevaricació, trencament de condemna).
 • Procediments penals derivats d'accidents laborals.
 • Procediments judicials per llei del jurat.
 • Procediments penals per delictes mediambientals (contaminació acústica).
 • Anàlisi de riscos penals en l'àmbit societari. Pla de Prevenció penal 'Compliance'.

Vídeos didàctics: