Dret Fiscal i Comptable
dret fiscal

Departament de Dret Fiscal

Dret Fiscal i Comptable

Fiscalitat general:

 • Residència fiscal a l'efecte dels diferents tributs.
 • Declaracions informatives especials (ETE 720 D-6)
 • Liquidació de tributs de Comunitats Autònomes i Ajuntaments.
 • Actuacions davant l'Agència Tributària en procediments de rectificació d'autoliquidacions, de devolució d'ingressos indeguts, i altres procediments de gestió tributària.
 • Dictàmens de la doctrina i jurisprudència tributària.
 • Optimització fiscal soci-societat.
 • Reclamacions de Plusvàlues Municipals (IIVTNU) improcedents.
 • Elaboració de declaracions tributàries IRNR (no residents), Tancament fiscal i comptable de societats.

Assessorament específic per a PIMES i persones físiques.

Impostos directes:

 • Impost sobre Societats.
 • Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.
 • Impost sobre el Patrimoni.

IVA & Impostos indirectes:

 • Procediments de devolució d'IVA de no establerts.
 • Tractament tributari a l'efecte de l'IVA de les operacions de comerç internacional.

Grups de societats i consolidació.

Preus de transferència:

 • Operacions Vinculades: Anàlisi operacions, mètodes de valoració, anàlisi comparabilitat, elaboració documentació: Country File i Màster File.

No residents:

 • Tributació Impost sobre la renda de no residents. Aplicació Convenis doble imposició i, si escau, normativa interna, ja sigui pel que fa operacions entre persones físiques com entre persones jurídiques, o una combinació d'ambdues.
 • Tramitació de número identificació fiscal d'estranger (NIE).
 • Fiscalitat dels expatriats (tractament tributari diferents variables possibles) i dels impatriats (opció pel règim especial) ...
 • Implementació estructura operativa a Espanya de no establerts, ja sigui amb o sense Establiment Permanent.
 • Procediments de devolució d'IVA de No establerts.