Dret Laboral: Advocat Laboralista a Barcelona
dret laboral

Departament de Dret Laboral

Advocat Laboralista a Barcelona

Dret Laboral i de la Seguretat Social:

 • Contractació laboral.
 • Alts càrrecs i directius.
 • Gestió de contractes (confecció i tramitació davant 'Oficina de Treball de Generalitat' OTG / Institut Nacional d'Ocupació INEM).
 • Modificació substancial de les condicions de treball. Mobilitat geogràfica.
 • Expedients de regulació d'ocupació. (ERO)
 • Tramitació d'expedients davant el Fons de Garantia Salarial, FOGASA. Reclamació davant de casos d'impagament.
 • Tramitació davant l'Institut Nacional de la Seguretat Social INSS (prestacions, pensions, incapacitats).
 • TRADE (treballador autònom dependent econòmicament); empleades de la llar

Negociació col·lectiva.

contenciosos:

 • Acomiadaments, reclamacions de quantitat, reclamacions de drets (categories professionals, salari, vacances, etc ...)
 • Inspeccions de treball i Seguretat Social.

Confecció de Nòmines i Seguretat Social:

 • Gestió de nòmines (Aplicació conveni, regularització, aplicació de bonificacions Seguretat Social / INEM).

Tramitacions davant la Seguretat Social:

 • Inscripcions empreses i alta / baixa d'autònoms.
 • Gestió de deutes (ajornaments)
 • Assegurances Socials (TC1 / TC2)
 • Invalidesa i incapacitats permanents.
 • Reconeixement pensions de viduïtat.

Vídeos didàctics: