Blog
27 junio, 2007

Fiscalitat de les PIAS

Fiscalitat de les PIAS: Pla Individual d’Estalvi (Ahorro) Sistemàtic

fiscalitat de les PIAS

1.- INTRODUCCIÓ

Amb l’entrada en vigor de la Llei 35/2006, de 28 de novembre de 2006, de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i de modificació parcial de l’Impost sobre Societats, sobre la Renda de no Residents i sobre el Patrimoni, s’han introduït una sèrie de mesures de caràcter fiscal per incentivar el desenvolupament dels plans de pensions privats de caràcter complementari al sistema bàsic de la Seguretat Social.

En aquest context la nova LIRPF intenta reorientar els incentius fiscals a la previsió social complementària per aquells instruments en que les percepcions es rebin de forma periòdica i, entre d’altres mesures, es preveu la creació d’un nou producte de foment de l’estalvi a llarg termini quan es compromet la constitució d’una renda vitalícia amb el capital acumulat, el denominat pla individual d’estalvi sistemàtic (en endavant, PIAS).

Si bé és cert que aquest producte manca d’incentius a l’entrada, s’han establert atractius beneficis fiscals de sortida sempre i quant es compleixin determinats requisits tal i com exposarem a continuació.

2.- CONCEPTE I REQUISITS

Segons el propi redactat de la nova LIRPF, els PIAS es configuren com “contractes celebrats amb entitats asseguradores per constituir amb els recursos aportats una renda vitalícia assegurada”.

Per tal de gaudir dels incentius fiscals establerts normativament es requereix que es compleixin els següents requisits:

 1. Els recursos aportats s’instrumentaran a través d’assegurances individuals de vida en les que el contractant, assegurat i beneficiari ha de ser el propi contribuent.
 2. En el moment de rescatar els drets econòmics procedents dels PIAS, s’ha d’optar necessariament per una renda vitalícia (en cas de recuperar-se en forma de capital es perdran els incentius fiscals i, en conseqüència, es tributarà al 18%).
 3. Als contractes de rendes vitalícies podran establir-se mecanismes de reversió o períodes certs de prestació o formules de contraassegurança en cas de defunció un cop constituïda la renda vitalícia.
 4. En el supòsit de disposició, total o parcial, per part del contribuent abans de la constitució de la renda vitalícia dels drets econòmics acumulats es tributarà en proporció a la disposició realitzada. A tals efectes, es considerarà que la quantia recuperada correspon a les primes satisfetes en primer lloc, inclosa la seva corresponent rendibilitat. En cas d’anticipació, total o parcial, dels drets econòmics derivats de la renda vitalícia constituïda, el contribuent haurà d’integrar en el període impositiu en que es produeixi l’anticipació, els rendiments que varen estar exempts en el moment de la constitució (tributaran al 18%).
 5. Les assegurances de vida aptes per aquesta fórmula no seran les assegurances col·lectives que instrumenten compromisos per pensions (DISP. ADICIONAL 1º TRLPP), ni els instruments de previsió social que redueixin la base imposable de l’Impost.
 6. En les clàusules del contracte s’haurà de fer constar de forma expressa i destacada que es tracta d’un pla individual d’estalvi sistemàtic (PIAS).
 7. La primera prima satisfeta haurà de tenir una antiguitat superior a 10 anys en el moment de la constitució de la renda vitalícia (duració mínima de 10 anys i un dia).

3.- LÍMITS

 • El límit màxim anual satisfet en concepte de primes serà de 8.000.-Euros i serà independent dels límits de les aportacions a la resta de sistemes de previsió social.
 • L’import total de les primes acumulades en aquests contractes no podrà superar la quantia total de 240.000.-Euros per contribuent.

4.- TRIBUTACIÓ DE LA RENDA VITALÍCIA

Tal i com es disposa expressament a l’article 7.v de la Llei 35/2006, quan el titular recuperi l’estalvi acumulat, els rendiments generats durant l’acumulació estaran exempts de tributació sempre i quant es recuperi el capital en forma de renda vitalícia i hagin passat més de 10 anys des de la primera prima satisfeta (en cas d’optar per recuperar els drets econòmics en forma de capital, o de recuperar-los abans del termini de 10 anys, es perdrà aquesta exempció).

La renda vitalícia a percebre, un cop transcorreguts més de 10 anys, gaudirà d’importants reduccions en funció de l’edat del perceptor; de manera que es considerarà rendiment del capital mobiliari el resultat d’aplicar a cada anualitat els següents percentatges:

EDAT DEL PERCEPTOR

(En el moment de constituir la Renda)

NOVA LLEI IRPF (**)

LLEI 35/2006

NORMATIVA ANTERIOR

RD Legislatiu 3/2004

Menys de 40 anys 40 45
Entre 40 i 49 anys 35 40
Entre 50 i 59 anys 28 35
Entre 60 i 65 anys 24 25
Entre 66 i 69 anys 20 25
Més de 70 anys (*) 8 20

(*) Per error no s’ha contemplat l’edat de “70 anys”, es rectificarà reglamentàriament

(**) El règim transitori contempla que s’aplicaran els nous percentatges amb independència de quan s’hagi constituït la renda, inclús si la data de constitució es anterior a 01/01/2007 (DISPOSICIÓN TRANSITORIA QUINTA)

5.- TRANSFORMACIÓ DELS CONTRACTES D’ASSEGURANÇA DE VIDA FORMALITZATS ABANS DEL 01/01/2007 EN PIAS

Per últim, significar que la normativa preveu la possibilitat de que els contractes d’assegurança de vida formalitzats abans de l’1 de gener de 2007, en els que el contractant, assegurat i beneficiari sigui el propi contribuent, podran transformar-se en PIAS i gaudiran dels mateixos beneficis sempre i quant compleixin els següents requisits:

 1. que el límit màxim anual satisfet en concepte de primes durant els anys de vigència del contracte d’assegurança no hagi superat els 8.000.-Euros, i l’import total de les primes acumulades no hagi superat els 240.000.-Euros per contribuent.
 2. que hagin transcorregut més de 10 anys des del pagament de la primera prima.
 3. que en el moment de la transformació es faci constar de forma expressa i destacada que es tracta d’un pla individual d’estalvi sistemàtic.

En cap cas podran transformar-se en PIAS les assegurances col·lectives que instrumenten compromisos per pensions (DISP. ADICIONAL 1º TRLPP), ni els instruments de previsió social que redueixin la base imposable de l’Impost.

6.- MOBILITZACIÓ DE LA PROVISIÓ MATEMÀTICA ENTRE PIAS

Els contractants dels PIAS podran, mitjançant decisió unilateral, mobilitzar la seva provisió matemàtica a un altre PIAS del que siguin prenedors.

El procediment per procedir a la mobilització, total o parcial, de la provisió matemàtica serà el següent:

 • El prenedor haurà de comunicar a l’entitat asseguradora d’origen les dades referents al prenedor i al pla de previsió assegurat de destinació, així com el compte al qual s’ha de fer el traspàs (aquesta comunicació la pot fer directament el prenedor o la entitat asseguradora de destinació).
 • La mobilització es realitzarà en el termini màxim de set dies des de la recepció per part de l’entitat asseguradora d’origen de la documentació corresponent.
 • En el mateix termini, la entitat d’origen ha de remetre a la entitat de destinació tota la informació que disposi sobre el prenedor i les dades històriques del pla de previsió assegurat. A aquests efectes, es considera que la petició adreçada a la entitat de destinació implica, per part del prenedor, l’autorització per a la remissió de la informació esmentada.
 • Per a la valoració de la provisió matemàtica es pren la data en què la companyia d’assegurances d’origen rebi la documentació referida. En el cas que la entitat compti amb inversions afectes, el valor de la provisió matemàtica que es mobilitza és el valor de mercat dels actius assignats.
 • No es poden aplicar penalitzacions, despeses o descomptes a l’import d’aquesta mobilització.

Les entitats asseguradores que comercialitzin PIAS hauran de comunicar als prenedors dels PIAS el valor dels drets dels que siguin titulars amb caràcter anual i posar a la seva disposició aquesta informació trimestralment.

7.- OBLIGACIONS FORMALS D’INFORMACIÓ

Les entitats asseguradores que comercialitzin PIAS hauran de presentar, en els 30 primers dies naturals del mes de gener del any immediatament posterior (si es presenta en suport directament llegible per ordinador, el termini de presentació finalitzarà el 20 de febrer), una declaració informativa en la que s’hauran de fer constar les dades següents:

 1. Nom, cognoms i NIF dels contractants.
 2. Import total de les primes satisfetes pels contractants, amb expressa menció de la data de pagament de la primera prima.
 3. En cas d’anticipació, total o parcial, dels drets econòmics, l’import de la renda exempta comunicada en el moment de la constitució de la renda vitalícia.
 4. En cas de transformació d’un contracte d’assegurança de vida en PIAS, a més de les dades anteriorment citades, s’haurà de manifestar si es compleix o no amb el requisit del límit anual màxim satisfet en concepte de primes (8.000.-Euros).

8.-NORMATIVA

 • Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i de modificació parcial de l’Impost sobre Societats, sobre la Renda de no Residents i sobre el Patrimoni
 • Reial Decret 439/2007, de 30 de març, pel qual s’aprova el Reglament de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i es modifica el Reglament de Plans i Fons de Pensions, aprovat pel Reial Decret 304/2004, de 20 de febrer
 • Reial Decret Legislatiu 1/2002, de 29 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de regulació dels Plans i Fons de Pensions
 • Reial Decret 304/2004, de 20 de febrer, pel qual s’aprova el Reglament de Plans i Fons de Pensions

Laura Carmona

Laura Carmona Palà

Abogada

Dig Advocats

8 febrero, 2019
La promoción de viviendas de alquiler social en Barcelona
17 enero, 2019
Nueva deducción en el IRPF hasta 1.000 € por guardería
14 enero, 2019
Formulario ETE: Encuesta de Transacciones Exteriores
19 diciembre, 2018
Más protección para los inquilinos de viviendas
3 diciembre, 2018
Cinco obligaciones laborales que deben cumplir las empresas
27 noviembre, 2018
Derechos de los socios minoritarios ante la ausencia de reparto de dividendos
Socio minoritario: Consejos ante un aumento de Capital
15 noviembre, 2018
Trucos para pagar menos en la renta 2018
13 noviembre, 2018
El Impuesto de Plusvalía y su alcance tras la revisión del Supremo
Responsabilidad solidaria del órgano de administración
1 octubre, 2018
Ampliación de capital: Aportación de activos a sociedades
27 septiembre, 2018
Buscamos fiscalista para la oficina de Barcelona
30 agosto, 2018
Derecho al olvido; eliminar mis datos personales de Internet
28 agosto, 2018
Los autónomos deberán gestionar todo por Internet
2 agosto, 2018
Todo lo que debes saber sobre el contrato de arras
17 julio, 2018
Ley Presupuestos Generales para el año 2018
11 julio, 2018
Seguimos con la Plusvalía: Después del Constitucional, ahora le toca al Supremo
9 julio, 2018
¿Debo pagar impuestos si alquilo viviendas de uso turístico?
14 junio, 2018
¿Cómo puedo desocupar mi vivienda con la nueva ley?
12 junio, 2018
El Titular Real en las Cuentas Anuales
15 mayo, 2018
Diferencias entre declaración complementaria, la sustitutiva y la rectificativa
14 mayo, 2018
Las claves del impuesto sobre el patrimonio
4 mayo, 2018
Las 20 mejores deducciones renta 2017
16 abril, 2018
DPO: el nuevo perfil de moda en las empresas
13 abril, 2018
Cambio en la retribución de administradores de sociedades
10 abril, 2018
Modelo 202: Pagos Fraccionados de impuestos
3 abril, 2018
El mercado inmobiliario europeo: Dos Europas a distinta velocidad
8 marzo, 2018
El día internacional de la mujer y el derecho a la huelga
5 marzo, 2018
Modelo 347: Las operaciones que hay que declarar
21 febrero, 2018
GDPR: Reforma de la ley orgánica de protección de datos
30 enero, 2018
El canal de denuncias y la prevención de blanqueo de capitales
24 enero, 2018
Bitcoin: ¿Moneda virtual igual a fiscalidad virtual?
17 enero, 2018
Impuestos en España para no residentes
15 enero, 2018
Declaraciones informativas: el modelo 390
9 enero, 2018
Requisitos legales del contrato de franquicia
18 diciembre, 2017
Permisos laborales para votar
5 diciembre, 2017
¿Qué es la orden europea de detención?
IRPF 2017: Integración y compensación de rentas
30 noviembre, 2017
La plusvalia municipal en Barcelona
9 noviembre, 2017
Regulación de la herencia digital y el legado digital
8 noviembre, 2017
Ley de autonomos: 12 meses de tarifa plana
7 noviembre, 2017
Regimen especial IVA: Grupos de entidades
31 octubre, 2017
Gastos deducibles autonomos: Guía práctica
24 octubre, 2017
Sociedades patrimoniales y beneficios fiscales
9 octubre, 2017
¿Qué significa traslado del domicilio social de la empresa?
2 octubre, 2017
El código LEI: imprescindible para empresas con productos financieros
29 septiembre, 2017
Resoluciones judiciales tras la declaración de inconstitucionalidad de la plusvalia
19 septiembre, 2017
Modelo 232: Declaración de operaciones vinculadas
7 septiembre, 2017
Leasing inmobiliario: El comprador puede reclamar la plusvalía
19 julio, 2017
Vacaciones y calendario laboral: Resolvemos dudas
5 julio, 2017
Consejos para no residentes en España que hereden
3 julio, 2017
Codigo LEI: El nuevo identificador de entidad jurídica
27 junio, 2017
Due diligence legal: ¿Qué es y para qué sirve?
15 junio, 2017
Reclamación patrimonial contra los Ayuntamientos
13 junio, 2017
Test de alcoholemia y sus consecuencias legales
1 junio, 2017
Retrasos y cancelación de vuelos: ¿Cuándo podemos reclamar daños y perjuicios?
29 mayo, 2017
Valor catastral y su relación con la plusvalia municipal
25 mayo, 2017
Testamento Vital o Documento de Voluntades Anticipadas
18 mayo, 2017
¿Es legal la plusvalia municipal?
4 mayo, 2017
Novedades renta, impuesto de sucesiones e impuesto de transmisiones patrimoniales
26 abril, 2017
Despido improcedente, despido objetivo e indemnización por despido
Spanish inheritance tax: Don’t pay twice
Puede recuperar el irph cajas
Reclame los gastos constitucion hipoteca
¿Cómo reclamar clausula suelo?
Nuevo canal Youtube: DiG Abogados
25 abril, 2017
Ley concursal: El incumplimiento del convenio de acreedores
24 abril, 2017
Código civil: Se actualizan los derechos del consumidor
Carta de Hacienda: Procedimiento de verificación de datos
5 abril, 2017
Registro parejas de hecho en Cataluña
30 marzo, 2017
Adaptación a las novedades del Reglamento Europeo de Proteccion de Datos Personales
21 marzo, 2017
Nueva normativa civil en Cataluña
Empleadas de hogar: ¿cómo despedirlas?
17 marzo, 2017
¿Cuándo un pacto de no competencia es válido?
16 marzo, 2017
Cuota de autonomos societarios: reclame las reducciones y bonificaciones
Donde solicitar demanda incapacidad y tutela
Lec: Nueva ley de enjuiciamiento civil
15 marzo, 2017
Tipos de capitulaciones matrimoniales
14 marzo, 2017
¿Sabe que es la herencia yacente?
3 marzo, 2017
Ley de sociedades de capital y su artículo 348
2 marzo, 2017
¿Qué son las actas de inspeccion de Hacienda?
28 febrero, 2017
El Modelo 720: Declaración de bienes en el extranjero
27 febrero, 2017
Como anular el IRPH de la Hipoteca
Reclamar la plusvalia municipal, cuanto antes mejor.
24 febrero, 2017
Inspeccion de Hacienda: ¿Cómo superarla?
22 febrero, 2017
Como declarar la devolucion de la clausula suelo en la renta
21 febrero, 2017
¿Es la plusvalia un impuesto inconstitucional?
16 febrero, 2017
Ceder la deducción por familia numerosa
31 enero, 2017
Clausulas suelo: El cliente debe dar el primer paso
24 enero, 2017
Si no hay reparto de dividendos, puede irse.
19 enero, 2017
Derecho a la vivienda: Nuevas medidas en Cataluña
18 enero, 2017
Tag-along: Cláusula de protección para socios
11 enero, 2017
¿Qué es Suministro Informacion Inmediata?
2 enero, 2017
Clausula suelo: primera condena al Banco Popular
12 diciembre, 2016
Novedades sobre el impuesto de Sociedades
¿Cuando se presenta el IAE?
30 noviembre, 2016
Que es una Sicav? (Sociedades de Inversión)
15 noviembre, 2016
Reglas para que la videovigilancia respete la privacidad
14 noviembre, 2016
Compensar perdidas en la declaración de la Renta
Derechos de suscripcion y su venta en bolsa
11 noviembre, 2016
¿El Acta de Inspeccion de Hacienda es un gasto?
8 noviembre, 2016
Modelo 289: datos bancarios no residentes
27 octubre, 2016
No hacer testamento sale muy caro
18 octubre, 2016
Como cancelar contrato de alquiler antes de plazo
17 octubre, 2016
Delitos cometidos con burundanga
11 octubre, 2016
Comunidades de propietarios y el certificado electronico
10 octubre, 2016
Como reclamar una indemnización por fin de contrato temporal
3 octubre, 2016
¿Qué es un Plan de Prevención Riesgos Penales?
Por fin los sábados son dias inhabiles 2016
Pago fraccionado del impuesto sociedades
26 septiembre, 2016
El pago del IBI: corresponde al comprador o al vendedor?
16 septiembre, 2016
El libro de visitas ya no es obligatorio
Las multas de trafico se notificaran por email
13 septiembre, 2016
¿Cuál es la sanción por depositar cuentas anuales fuera de plazo?
2 septiembre, 2016
La inspección de trabajo: El registro de la jornada laboral
1 septiembre, 2016
Hacienda sanciona por no presentar las cuentas anuales
23 agosto, 2016
La paciencia del asesor fiscal o fiscalista
7 julio, 2016
La influencia del IPC en los alquileres
6 julio, 2016
Modelo 349: Operaciones intracomunitarias
1 julio, 2016
Como declarar alquiler, apuestas y publicidad
10 junio, 2016
Plazos presentación Cuentas Anuales e Impuesto Sociedades
3 junio, 2016
Novedades para solicitar el Certificado digital
Los transportistas pueden reclamar la cotizacion Seguridad Social
31 mayo, 2016
Periodo de carencia a cambio de reformas
20 mayo, 2016
Clausula suelo empresa: la próxima piedra en el zapato de la Banca
19 mayo, 2016
Dudas sobre establecimientos permanentes
11 mayo, 2016
Renta 2016: Novedades fiscales
6 mayo, 2016
Ley de protección de datos: Reglamento Europeo
26 abril, 2016
Recuperar el anticipo de una vivienda no entregada
13 abril, 2016
El IVA de cenas de empresa y obsequios, no es deducible
12 abril, 2016
Debe pagar IVA del alquiler en período de carencia
4 abril, 2016
Renta web: La alternativa al programa PADRE
22 marzo, 2016
La responsabilidad penal empresarial y el Tribunal Supremo.
18 marzo, 2016
¿Cuándo son gastos deducibles: el coche, los suministros y las comidas?
17 marzo, 2016
Ley de sociedades: Mayor poder para los Socios.
16 marzo, 2016
El nuevo impuesto vivienda vacia en Cataluña
10 marzo, 2016
Los propietarios de ‘casas fantasma’ pueden recuperar su dinero
2 marzo, 2016
Presentar el modelo 720, un año más.
11 febrero, 2016
Libros de actas y su presentación
Compliance: Criterios establecidos tras la reforma del Código Penal
10 febrero, 2016
Una segunda oportunidad para las personas con deudas
4 febrero, 2016
La ley de proteccion de datos de Carácter Personal
28 enero, 2016
Obligaciones tributarias a presentar en Enero y Febrero.
27 enero, 2016
Aumentan las sanciones para las viviendas de uso turístico no declaradas.
25 enero, 2016
Más control sobre los no residentes
21 enero, 2016
Formularios para declarar Inversiones Exteriores
8 enero, 2016
IRPF 2016: Tabla con la reducción de retenciones
22 diciembre, 2015
Como solicitar la devolución del IVA a otros países
21 diciembre, 2015
Turno de oficio no significa gratuito.
16 diciembre, 2015
La retribución de los Consejeros Ejecutivos estará bajo control
11 diciembre, 2015
Calendario de obligaciones fiscales antes de finalizar el año 2015
9 diciembre, 2015
Claves para reducir el Impuesto sobre Sociedades 2015
7 diciembre, 2015
¿Como se posiciona la Administración respecto a la plusvalía municipal?
4 diciembre, 2015
Consejos para la declaración de Renta 2015
3 diciembre, 2015
Comunidades de Bienes y el Impuesto de Sociedades
1 diciembre, 2015
Será obligatorio presentar IVA por el SII
Los Planes de ahorro estarán exentos de Renta (IRPF).
30 noviembre, 2015
Tributación de las Sociedades Civiles II
17 noviembre, 2015
Como reducir la cuota fiscal del Impuesto sobre Sociedades.
11 noviembre, 2015
¿Cuántos años debo guardar la contabilidad?
5 noviembre, 2015
El uso de Whatsapp en la Justícia.
El alquiler social como alternativa al deshaucio.
Aumenta el límite para aplazar deudas con Hacienda
19 octubre, 2015
¿Cuánto tiempo tengo para reclamar una deuda?
14 octubre, 2015
La Generalitat crea el registro público de parejas estables.
5 octubre, 2015
Ventajas fiscales para mayores de 65 años.
28 septiembre, 2015
Exención en la transmisión de acciones.
14 septiembre, 2015
El certificado digital obligatorio desde el inicio
¿Tengo un establecimiento permanente en España?
10 septiembre, 2015
¿Le interesa la prorrata especial?
Propiedad temporal: Qué es? y la compartida?
2 septiembre, 2015
El código penal se endurece.
¿Es legal leer el correo electronico de los trabajadores?
27 agosto, 2015
Inmovilizados intangibles: Modificaciones fiscales y contables 2016.
15 julio, 2015
Cuentas anuales concursos acreedores.
14 julio, 2015
¿Qué ley quiere aplicar a su testamento?
13 julio, 2015
Se reducen las retenciones del IRPF
10 julio, 2015
Los intereses de demora ya No son deducibles.
9 julio, 2015
Tributación de las Sociedades Civiles (S.C.P.)
La verdad sobre la Ley Mordaza y sus consecuencias.
8 julio, 2015
Sin apoyos a las empresas con problemas patrimoniales.
6 julio, 2015
Reclamar una deuda ante notario, ahorra tiempo.
El divorcio ante notario, ya es posible.
12 junio, 2015
Más libertad para el cambio de domicilio social
11 junio, 2015
¿Cómo recuperar el IVA de los gastos iniciales?
9 junio, 2015
Entra en vigor la reforma del Codigo Penal.
Modificaciones de la Ley de Propiedad Horizontal.
13 mayo, 2015
IRPF: Las dudas mas comunes en la declaración de la renta.
¿Cómo deberian captar clientes los despachos profesionales?
11 mayo, 2015
Los libros de actas: Suspendida la presentación telemática
22 abril, 2015
Reclame los intereses de demora a la Administración Pública.
13 abril, 2015
La gestión fraudulenta será castigada.
9 abril, 2015
¿Ha solicitado la reducción del consumo eléctrico?
1 abril, 2015
¿Cómo le afecta la Responsabilidad Penal Empresarial?
IRPF: Inicio de la campaña de Renta 2014
20 marzo, 2015
Si su empresa tiene una póliza con cláusula suelo pida su anulación.
18 marzo, 2015
Cambio en el IVA en compras de productos tecnológicos.
16 marzo, 2015
La Agencia Tributaria revisa los grupos IAE
13 marzo, 2015
Tarifa reducida para contratos indefinidos.
12 marzo, 2015
La Jubilación Activa
26 febrero, 2015
La Agencia Tributaria investiga las redes sociales
19 febrero, 2015
Legalización de los libros oficiales.
13 febrero, 2015
¿Debo incluir los alquileres en el modelo 347?
12 febrero, 2015
¿Cómo recuperar el IVA de las facturas impagadas?
11 febrero, 2015
¿Cómo tributan los bonus o retribuciones variables?
9 febrero, 2015
El pacto de socios es imprescindible.
6 febrero, 2015
La Responsabilidad Penal del Futbol Club Barcelona
28 enero, 2015
Devolución del IVA para empresarios no establecidos en España.
23 enero, 2015
El céntimo sanitario ya esta siendo devuelto por Hacienda
22 enero, 2015
Exclusión en el resumen anual de IVA a partir de 2015
19 enero, 2015
IVA intracomunitario Operaciones triangulares entre empresarios
5 enero, 2015
Retenciones del IRPF 2015.
31 diciembre, 2014
Recuperación de la amortización no deducible.
El IVA de los viajes de negocio realizados por empresas
24 diciembre, 2014
Trefor Abogados: Nuevos fichajes
23 diciembre, 2014
Informar de las transacciones en el extranjero
22 diciembre, 2014
El nuevo Impuesto sobre Sociedades 2015. (Versión extendida)
19 diciembre, 2014
¿Cómo se adaptará la amortización a la nueva Ley del Impuesto sobre Sociedades?
18 diciembre, 2014
Valores en el extranjero y su declaración
Transacciones con el extranjero y su declaración
11 diciembre, 2014
Novedades del Impuesto sobre Sociedades. (en 10 puntos)
La Factura Electrónica será obligatoria en 2015
Los consejos de Administración se reuniran trimestralmente
5 diciembre, 2014
Responsabilidad de los administradores de una sociedad
Consejeros delegados y ejecutivos con contrato obligatorio
28 noviembre, 2014
Vender patrimonio a partir de los 65 años?
26 noviembre, 2014
Factura simplificada, la desaparición de los tíques.
¿Le interesa incrementar su plan de Pensiones?
24 noviembre, 2014
IVA intracomunitario devolución del IVA entre países
12 noviembre, 2014
Tipos de notificaciones de la Agencia Tributaria
30 octubre, 2014
Guia para la compra de una vivienda.
27 octubre, 2014
Recupere dinero de la pension alimentaria
21 octubre, 2014
IVA intracomunitario facturación entre empresas
La plusvalia municipal
16 octubre, 2014
Hoy entra en vigor la tasa judicial catalana.
6 octubre, 2014
Reclamar el céntimo sanitario hasta Febrero 2015
2 octubre, 2014
Vender en el 2.015 será más caro. IRPF
Como proceder si un proveedor le aplica una retención IRPF del 15%.
1 octubre, 2014
Modificaciones del IRPF para el 2015.
26 septiembre, 2014
Retención del IRPF para los autónomos
Presente y futuro de la vivienda en España.
23 septiembre, 2014
Outsourcing: reducir costes delegando servicios internos.
17 septiembre, 2014
¿Tiene inversiones en el extranjero?
16 septiembre, 2014
El deterioro de partidas cobrar no contarán
10 septiembre, 2014
El alquiler con prorroga forzosa
Locales comerciales y su alquiler
9 septiembre, 2014
El efecto ‘Google’
29 agosto, 2014
La contabilidad como herramienta para la toma de decisiones.
23 julio, 2014
La tasa judicial: Ciudadanos y Pymes no pagarán
Nuevas fórmulas de acceso a la vivienda
21 julio, 2014
¿Cómo puedo recuperar el céntimo sanitario?
14 julio, 2014
IRPF nuevas tarifas 2012 al 2016
30 junio, 2014
Nueva medida anti fraude
24 junio, 2014
El “Código de Buenas Prácticas” evita la Responsabilidad Penal
21 junio, 2014
Novedades para la declaración del IRPF del año 2013
4 junio, 2014
Devolución del IVA intracomunitario pagado en la Unión Europea
22 mayo, 2014
Aqui puede solicitar la devolución de la Plusvalia Municipal
15 mayo, 2014
Plazos para la presentación de declaraciones del IRPF e IP 2013
13 mayo, 2014
Pensiones compensatorias en divorcios
11 mayo, 2014
Facturas en PDF y por email
11 abril, 2014
Las entidades sin animo de lucro deben declarar?
15 marzo, 2014
Presentación del modelo 720
11 marzo, 2014
Sociedades propietarias de inmuebles
17 febrero, 2014
Fusiones simplificadas
14 febrero, 2014
Libros oficiales: estructura y contenido.
11 enero, 2014
Tributación en adquisición de suelo
1 enero, 2014
Como obtener el certificado digital
27 diciembre, 2013
Actualización de balances 2013
14 diciembre, 2013
Ley de emprendedores
2 diciembre, 2013
Retenciones tributarias IRPF
10 octubre, 2013
Criterio de caja en el IVA
7 octubre, 2013
Extinción de los contratos de arrendamiento de locales
1 junio, 2013
Declaraciones del impuesto sobre actividades económicas IAE.
11 abril, 2013
Declaraciones de la renta y su presentación
5 marzo, 2013
Sueldos de los directivos y su fiscalidad
1 enero, 2013
Sociedades dedicadas al arrendamiento de viviendas
11 diciembre, 2012
Normativa de facturacion: Modificaciones 2013
2 diciembre, 2012
Impuesto de Patrimonio para Cataluña
6 noviembre, 2012
Ley contra el fraude
30 octubre, 2012
Medidas contra el fraude
12 septiembre, 2012
Aplicación de los nuevos tipos de IVA. Septiembre 2012
18 julio, 2012
Estabilidad presupuestaria y competitividad
10 julio, 2012
Estancia en España para extranjeros.
25 abril, 2012
Declaración de cobros y pagos en el extranjero
10 marzo, 2012
Persona jurídica como administradora de una S.A.
10 enero, 2012
IRPF tipos impositivos 2012-2014
5 enero, 2012
Medidas fiscales urgentes 2012 y 2013
31 diciembre, 2011
Impuesto de patrimonio para Cataluña
14 diciembre, 2011
Impuesto sobre sociedades, modificaciones
28 noviembre, 2011
Como obtener el certificado digital
2 julio, 2011
Retribución de los Administradores de una empresa
23 diciembre, 2010
Modificación del codigo penal año 2010
3 diciembre, 2010
Medidas para fomentar la actividad, la inversión y el empleo.
29 noviembre, 2010
Notificaciones electrónicas obligatorias
16 noviembre, 2010
Agencia Tributaria. Notificaciones electrónicas obligatorias.
10 octubre, 2010
El decreto Zurbano, toma medidas anti-crisis
27 julio, 2010
Plazos de pago en operaciones comerciales
30 junio, 2010
El modelo 303: Autoliquidación del IVA
12 mayo, 2010
Nuevos tipos de IVA y ejemplos
4 marzo, 2010
Del IVA intracomunitario: Procedimiento devolución
10 enero, 2010
Dietas por desplazamientos
1 enero, 2010
IRPF tipos impositivos 2011
17 diciembre, 2009
Operaciones vinculadas y su régimen fiscal
10 diciembre, 2009
Novedades 2010 en el IVA intracomunitario
27 octubre, 2009
El IVA en el alquiler con opción de compra
28 julio, 2009
Procedimientos concursales: Nueva normativa
14 julio, 2009
Qué son las SOCIMI?
20 junio, 2009
Renegociar el leasing
El número EORI será obligatorio
Como imputar los vehículos de empresa
23 enero, 2009
Las operaciones vinculadas
10 julio, 2008
Contratos de distribución de productos
12 marzo, 2008
Reclamación de cantidades no retenidas
26 febrero, 2008
Normativa medio ambiente en Cataluña
26 agosto, 2007
La subcontratación en el sector de la construcción
27 junio, 2007
Fiscalitat de les PIAS
31 enero, 2007
Deducción por reinversión
20 diciembre, 2006
Patrimonio protegido: Ventajas fiscales
19 diciembre, 2006
El administrador de una Sociedad Anónima
29 septiembre, 2006
Impuesto sobre bienes inmuebles: Beneficios fiscales
18 septiembre, 2006
Memoria cuentas anuales
6 julio, 2006
Inspección de trabajo: El libro de visitas
La reforma laboral del 2006
16 mayo, 2006
Los libros de visitas y sus modificaciones
18 abril, 2006
Fusiones y adquisiciones: La fusión simplificada
26 enero, 2006
Presupuestos Generales del Estado para el año 2006
4 noviembre, 2005
Medidas legales para garantizar una vivienda digna
30 septiembre, 2005
Sucesión de contratos temporales
22 septiembre, 2005
Reglamento General de Recaudación
29 julio, 2005
Emisión y registro de las facturas rectificativas
24 mayo, 2005
Debe declarar una asociacion sin animo de lucro?
15 abril, 2005
El contrato de arrendamiento local comercial
21 marzo, 2005
Medidas contra la morosidad
IVA o ITP en la adquisición de terrenos
Retencion irpf nomina: El peso de los impuestos aumenta
El nuevo IRPF camina hacia los tres tramos
10 marzo, 2005
Trabajo para discapacitados y su integración
20 enero, 2005
La fiscalidad que viene
19 enero, 2005
Novedades Fiscales 2005
12 enero, 2005
¿Cómo afrontar el despido de un empleado?