Al final d'un procediment d'Inspecció Tributària sempre s'elabora el corresponent acta d'inspeccion d'Hisenda.

Hi ha diversos tipus d'actes en funció de la postura de l'obligat davant la proposta de correcció que li presenta l'Administració. Poden ser Actes amb Acord, actes en conformitat o Actes en Disconformitat.

Al marge dels detalls propis de cada tipus, l'acta és, en general, un document final del procediment d'Inspecció que recull tota la informació sobre aquest procediment i les conclusions finals. I en ella s'inclouen, si s'escau, els imports a pagar derivats la correcció de liquidacions tributàries.

Aquests imports a pagar derivats d'un Acta d'inspeccion d'Hisenda es poden dividir en 3 tipus:

  1. Quota

És la part de l'impost que l'Agència Tributària considera que està pendent de pagament. És a dir, la diferència entre les declaracions inicialment presentades per l'obligat i les liquidacions corregides segons el criteri de l'Agència Tributària.

Des 1 / 1 / 2008, amb l'entrada en vigor de l'actual Pla General de Comptabilitat, aquestes quotes només es tracten com a despesa si corresponen a un impost de l'exercici en curs. En aquest cas quedaran reflectides en el Compte d'Explotació, reduint el benefici.

En altres casos, les quotes d'exercicis anteriors hauran de comptabilitzar contra la comptes de Reserves, minorándolas i, en conseqüència, minorant també els Fons Propis de la societat.

En algunes ocasions, fins i tot tractant de quotes d'exercicis anteriors, pot ser que la seva correcció sigui deguda a successos o informació ocorreguts durant l'exercici en curs. En aquests casos, es podria considerar que la situació que motiva la correcció és actual i s'admetria la imputació de la quota com a despesa de l'exercici.

  1. Interessos de demora

L'Agència Tributària cobra el cost financer derivat del retard en el cobrament de la quota. El tipus d'interès de demora sol establir per llei cada any (sent del 3,75% en 2016). S'aplica sobre la quota a pagar després de la inspecció, pel període comprès des de la data en què va acabar el pazo voluntari de pagament de l'impost corregit, fins al dia de pagament efectiu.

Seguint el mateix criteri i imputació temporal de despeses que la quota, els interessos corresponents al període transcorregut en l'exercici vigent seran tractades com a despesa, en el compte comptable corresponent a despeses financeres.

Per contra, els interessos corresponent al període de "retard" que va transcórrer en exercicis anteriors hauran de comptabilitzar contra la comptes de Reserves, minorándolas i, en conseqüència, minorant també els Fons Propis de la societat.

És important advertir que, actualment, hi ha diferència d'opinió respecte a la deduïbilitat fiscal dels interessos de demora, com a despesa deduïble de l'Impost sobre Societats.

D'una banda, la Direcció General de Tributs (DGT) manté que aquestes despeses no tenen caràcter sancionador i, per tant, són deduïbles, segons Resolució de 4 d'abril de 2016. D'altra banda, el Departament d'Inspecció de l'Agència Tributària (AEAT) manté que aquestes despeses no són deduïbles, d'acord amb una Resolució del Tribunal Econòmic Administratiu Central de 5 de maig de 2015. Haurem d'esperar un temps per veure quin és el final d'aquest conflicte d'opinions, que manté actualment a l'obligat tributari en una incertesa inacceptable.

  1. sanció

La sanció s'imposa en un expedient independent i es gradua segons diferents variables. Si bé el seu import es comptabilitzarà com a despesa de l'exercici, s'ha d'ajustar en l'Impost sobre Societats, per al qual no es considera deduïble.

  1. esquema resum

acta d'inspeccion d'hisenda


Recordeu que, segons la normativa comptable, les despeses s'han de comptabilitzar des del moment en què es perceben com previsibles. Així doncs, tot i que el Acta d'inspeccion d'Hisenda no sigui ferma encara, haurem de dotar la provisió corresponent dins l'exercici en el qual ja tinguem coneixement de la seva possible existència.


Sobre l'autor:

Economista a Barcelona

Inés Gros

DiG Advocats

Linkedin