Actualització de balanços:

La Llei 16 / 2012, de 27 de desembre, per la qual s'adopten diverses mesures tributàries dirigides a la consolidació de les finances públiques ia l'impuls de l'activitat econòmica, ha introduït una sèrie de modificacions tributàries que afecten principalment a l'IRPF, l'Impost sobre el patrimoni, i l'Impost sobre Societats. En aquesta Llei s'estableix l'opció de realitzar una actualització de balanços.

Els subjectes passius de l'impost sobre societats poden acollir-se, amb caràcter voluntari, a l'actualització de valors. Seran actualitzables els elements de l'immobilitzat material i de les inversions immobiliàries situats tant a Espanya com a l'estranger. També seran actualitzables els elements de l'immobilitzat material i de les inversions immobiliàries adquirits en règim d'arrendament financer a condició que s'exerceixi l'opció de compra. L'actualització es referirà a tots els elements susceptibles de la mateixa i als seus amortitzacions, excepte en el cas dels immobles, respecte als quals es podrà optar per la seva actualització de forma independent per a cada un d'ells. En el cas d'immobles, l'actualització s'ha de fer distingint entre el valor del sòl i el de la construcció.

L'actualització de valors es practicarà respecte dels elements susceptibles d'actualització que figuren en el primer balanç tancat amb posterioritat al 28 de desembre de 2.012, sempre que no estiguin fiscalment amortitzats en la seva totalitat. A aquests efectes, s'han de prendre, com a mínim, les amortitzacions que van haver de realitzar amb aquest caràcter.

L'import de les revaloracions comptables que resultin de l'actualització es durà al compte «reserva de revaloració de la Llei 16 / 2012, de 27 de desembre».

Actualització de balanços II:

Les operacions d'actualització es practicaran en la forma següent, aplicant els coeficients recollits en l'annex a aquesta nota:

a) Sobre el preu d'adquisició o cost de producció, atenent al seu any d'adquisició o producció. El coeficient aplicable a les millores serà el corresponent a l'any en què s'haguessin realitzat.

b) Sobre les amortitzacions comptables que van ser fiscalment deduïbles, atenent l'any en què es van realitzar.

Si es tracta d'elements patrimonials actualitzats d'acord amb el que preveu el Reial decret llei 7 / 1996, els coeficients s'aplicaran sobre el preu d'adquisició i sobre les amortitzacions que van ser fiscalment deduïbles corresponents a aquest, sense prendre en consideració l'import de l'increment net de valor resultant de l'actualització.

La diferència entre les quantitats determinades per aplicació del que estableix l'apartat anterior s'ha de minorar en l'import del valor net anterior de l'element patrimonial i al resultat s'aplicarà, quan sigui procedent, un coeficient que vindrà determinat per:

  1. Al numerador: el patrimoni net.
  2. En el denominador: el patrimoni net més passiu total menys els drets de crèdit i la tresoreria.

Les magnituds determinants del coeficient seran les hagudes durant el temps de tinença de l'element patrimonial o en els cinc exercicis anteriors a la data del balanç d'actualització, si aquest últim termini és menor, a elecció del subjecte passiu. Aquest coeficient no s'aplicarà quan resulti superior a 0,4.

En l'actualització de balanços l'import que resulti de les operacions descrites es minorarà en l'increment net de valor derivat de les operacions d'actualització que preveu el Reial decret llei 7 / 1996, i la diferència positiva així determinada és l'import de l'increment net de valor de l'element actualitzat. Aquest import s'abonarà al compte «reserva de revaloració de la Llei 16 / 2012, de 27 de desembre», i sumat al valor anterior a l'actualització, determinarà el nou valor de l'element. Aquest no podrà excedir del seu valor de mercat.

L'increment net de valor resultant de l'actualització s'amortitzarà a partir del primer període impositiu que s'iniciï a partir de 1 de gener de 2015, durant aquells que restin per completar la vida útil de l'element, en els mateixos termes que correspon a les renovacions , ampliacions o millores.

Els subjectes passius que practiquin l'actualització de balanços han de satisfer un gravamen del 5% sobre el saldo creditor del compte «reserva de revaloració de la Llei 16 / 2012, de 27 de desembre».

El gravamen és exigible el dia que es presenti la declaració relativa al període impositiu a què correspongui el balanç en què consten les operacions d'actualització. Aquest gravamen s'autoliquidarà i ingressarà conjuntament amb la declaració de l'Impost sobre Societats relativa al període impositiu al qual correspongui l'esmentat balanç. L'import del gravamen no tindrà la consideració de quota de l'Impost sobre Societats, el seu import es carregarà en el compte «reserva de revaloració de la Llei 16 / 2012, de 27 de desembre», i no serà despesa fiscalment deduïble.

El saldo del compte «reserva de revaloració de la Llei 16 / 2012, de 27 de desembre» no s'integrarà en la base imposable de l'Impost sobre Societats i és indisponible fins que sigui comprovat i acceptat per l'Administració tributària. L'esmentada comprovació s'ha de fer dins dels 3 anys següents a la data de presentació de la declaració a què es refereix el paràgraf anterior. Un cop feta la comprovació o transcorregut el termini per a aquesta, el saldo del compte podrà destinar-se a l'eliminació de resultats negatius, a l'ampliació de capital social o, transcorreguts 10 anys des de la data de tancament del balanç en què es va reflectir l'actualització, a reserves de lliure disposició. El referit saldo només podrà ser objecte de distribució quan els elements actualitzats estiguin totalment amortitzats, hagin estat transmesos o donats de baixa del balanç. Aquestes reserves donaran dret a la deducció per doble imposició de dividends. L'aplicació del saldo del compte «reserva de revaloració de la Llei 16 / 2012, de 27 de desembre» a finalitats diferents de les previstes o abans d'efectuar la comprovació o que transcorri el termini per efectuar-la, determinarà la seva integració en la base imposable del període impositiu en què la dita aplicació es produeixi, no podent compensar-se amb bases imposables negatives de períodes anteriors.

Les pèrdues hagudes en la transmissió o deteriorament de valor d'elements actualitzats es minoraran, a l'efecte de la seva integració en la base imposable, en l'import del saldo del compte «reserva de revaloració de la Llei 16 / 2012, de 27 de desembre », corresponent a aquests elements.

S'hi ha d'incloure en la memòria dels comptes anuals corresponents als exercicis en què els elements actualitzats es trobin en el patrimoni de l'entitat, la següent informació:

a) Criteris emprats en l'actualització amb indicació dels elements afectats dels comptes anuals afectades.

b) Import de l'actualització dels diferents elements actualitzats del balanç i efecte de l'actualització sobre les amortitzacions.

c) Moviments durant l'exercici del compte «reserva de revaloració de la Llei 16 / 2012, de 27 de desembre», i explicació de la causa justificativa de la seva variació.

L'incompliment de les obligacions d'informació citades, determinarà la integració del saldo del compte «reserva de revaloració de la Llei 16 / 2012, de 27 de desembre» a la base imposable del primer període impositiu més antic d'entre els no prescrits en què l'incompliment es produeixi, no podent compensar-se amb aquest saldo les bases imposables negatives de períodes anteriors.

Gener 2013

ANNEX. Coeficients d'actualització de balanços

Data d'adquisició / producció coeficient
Amb anterioritat a 1 de gener de 1984. 2,2946
En l'exercici 1984. . . . . . . . . . . . . . . . 2,0836
En l'exercici 1985. . . . . . . . . . . . . . . . 1,9243
En l'exercici 1986. . . . . . . . . . . . . . . . 1,8116
En l'exercici 1987. . . . . . . . . . . . . . . . 1,7258
En l'exercici 1988. . . . . . . . . . . . . . . . 1,6487
En l'exercici 1989. . . . . . . . . . . . . . . . 1,5768
En l'exercici 1990. . . . . . . . . . . . . . . . 1,5151
En l'exercici 1991. . . . . . . . . . . . . . . . 1,4633
En l'exercici 1992. . . . . . . . . . . . . . . . 1,4309
En l'exercici 1993. . . . . . . . . . . . . . . . 1,4122
En l'exercici 1994. . . . . . . . . . . . . . . . 1,3867
En l'exercici 1995. . . . . . . . . . . . . . . . 1,3312
En l'exercici 1996. . . . . . . . . . . . . . . . 1,2679
En l'exercici 1997. . . . . . . . . . . . . . . . 1,2396
En l'exercici 1998. . . . . . . . . . . . . . . . 1,2235
En l'exercici 1999. . . . . . . . . . . . . . . . 1,2150
En l'exercici 2000. . . . . . . . . . . . . . . . 1,2089
En l'exercici 2001. . . . . . . . . . . . . . . . 1,1839
En l'exercici 2002. . . . . . . . . . . . . . . . 1,1696
En l'exercici 2003. . . . . . . . . . . . . . . . 1,1499
En l'exercici 2004. . . . . . . . . . . . . . . . 1,1389
En l'exercici 2005. . . . . . . . . . . . . . . . 1,1238
En l'exercici 2006. . . . . . . . . . . . . . . . 1,1017
En l'exercici 2007. . . . . . . . . . . . . . . . 1,0781
En l'exercici 2008. . . . . . . . . . . . . . . . 1,0446
En l'exercici 2009. . . . . . . . . . . . . . . . 1,0221
En l'exercici 2010. . . . . . . . . . . . . . . . 1,0100
En l'exercici 2011. . . . . . . . . . . . . . . . 1,0100
En l'exercici 2012. . . . . . . . . . . . . . . . 1,0000

Sobre l'autor:

advocat fiscal a barcelona

Albert Pujol

DiG Advocats

Linkedin