D'un temps ençà, s'han plantejat diferents reclamacions per part d'aquells obligats que han liquidat la Plusvàlua Municipal en transmetre un immoble sense que s'hagi obtingut realment un benefici de la mateixa.

És a dir, si discuteix la procedència del pagament de la plusvàlua quan el que ha existit, en realitat, ha estat una minusvalidesa.

Fins ara (i malgrat que exigeixen diferents pronunciaments judicials que comencen a donar la raó al venedor de l'immoble que ha liquidat una plusvàlua en aquestes circumstàncies) les diferents corporacions locals o ens supra municipals que gestionen l'impost en aquelles Ajuntaments que no disposin de gestió pròpia (les diputacions provincials) han realitzat la tramitació administrativa rebutjant, de pla, les peticions efectuades i, en conseqüència, obligant als subjectes afectats a interposar els corresponents recursos davant la jurisdicció contenciosa administrativa.

Ara bé, sembla que determinats organismes administratius estan començant a adonar-se de la problemàtica que es pot discernir sobre ells i estan acordant la suspensió dels procediments administratius tramitats en aquesta matèria a l'espera de la resolució definitiva que adopti el Tribunal Constitucional sobre l'anomenada "qüestió d'inconstitucionalitat" que ha presentat un jutge de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa per determinar definitivament si la reclamació de l'Impost de Plusvàlua en aquests supòsits (venda per preu inferior a la compra) és jurídicament constitucional.

Sembla desprendre, en definitiva, un cert moviment en el si de determinades administracions davant la repercussió econòmica que aquesta qüestió pot tenir en les arques municipals.

En la mateixa línia que determinats organismes locals, també alguns Jutjats del Contenciós - Administratiu estan adoptant la mateixa cautela: suspendre el procediment judicial fins a conèixer la decisió del Tribunal Constitucional sobre aquesta matèria.

Un motiu més per presentar les reclamacions corresponents davant l'Administració en aquells supòsits en què, tot i vendre un immoble per un preu inferior a la seva adquisició, s'ha hagut de liquidar la Plusvàlua Municipal. Contacti'ns a través d'aquest formulari.


Sobre l'autor:

Daniel Vigo advocat de dig advocats

Daniel Vigo

DiG Advocats

Linkedin