A continuació els expliquem l'article 108 Llei del Mercat de Valors sobre l'adquisició de Societats propietàries d'immobles:

En primer lloc, cal recordar que l'article 108 Llei Mercat Valors conté una norma anti-elusoria, la finalitat consisteix a equiparar el tractament fiscal de la transmissió d'immobles instrumentalitzada mitjançant la transmissió de participacions de societats, a les transmissions d'immobles realitzades per persones físiques.

Com a criteri general, les transmissions de valors, admesos o no a negociació en un mercat secundari oficial, estarà exempta de l'IVA i de l'ITPAJD.

No obstant això, la norma de l'article 108 LMV, excepciona aquest criteri general, sotmetent a tributació per l'ITP (a Catalunya al 7%) l'adquisició de participacions socials de companyies (prenent com a base imposable únicament els valors dels immobles i no el de tot l'actiu) quan es donin els següents supòsits:

- Que més del 50 per 100 del seu actiu estigui constituït per béns immobles (valoració real de tot l'actiu).

- Que s'adquireixi directament o indirectament, més del 50 per 100 del capital social. També aniran tributant tots els increments de participació que es vagin obtenint des del 50 fins al 100%.

Fins ara, la majoria de la doctrina semblava tenir prou definits els supòsits en què resultava d'aplicació aquesta norma especial: transmissions de valors, ampliacions de capital, amortització d'accions pròpies, ...

No obstant això, en els últims mesos han sortit a la llum dues consultes, una de la Direcció General de Tributs del Ministeri d'Economia i Hisenda i altra de la Direcció General de Tributs del Departament d'Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya, a la que estenen el règim d'aplicació d'aquesta norma antielusió (article 108 LMV) a dues

En concret, quan l'adquisició d'un percentatge superior al 50 per 100 en unes societats propietàries el seu actiu està principalment constituït per béns immobles, s'obtingui com a conseqüència de:

A) una reducció de capital amb restitució d'aportacions (V0732-08).

La DGT equipara l'operació mercantil de "reducció de capital amb restitució de aportaciones ", consistent en la mera reducció per eliminació del nombre de participacions i en la qual, per tant, la reducció de capital es realitza de forma immediata per la mera supressió de les mateixes, amb les"operació de reducció de capital amb adquisició d'accions pròpies i posterior amortització de les mateixes ", Supòsit aquest que sí que requereix una adquisició prèvia d'accions pròpies per part de la societat, que les adquireix en autocartera per a una posterior transmissió o amortització, suposats aquests sí regulats per l'art. 108 LMV.

B) una operació de bescanvi de valors acollida al règim especial de l'Impost sobre Societats (Capítol VIII Títol VII) (Consulta 68E / 07)

La Direcció General de Tributs, estableix que aquest tipus d'operacions cal subsumirlas dins el concepte ampli introduït pel legislador en el mateix art. 108 LMV de "de qualsevol altra forma", En relacionar les operacions mercantils que comporten l'aplicació de la norma antielusió, amb independència de si a la mateixa li resulta d'aplicació el règim especial del capítol VIII títol VII de la Llei de l'Impost sobre Societats.

Aquestes interpretacions realitzades per part de l'Administració Tributària ens prevenen de qual serà el criteri de la Inspecció amb relació a aquest tipus d'operacions, tant per a les que ja s'haguessin realitzat com per a les que es realitzen a partir d'aquest moment, per el que únicament es podrà esperar la protecció dels tribunals, amb tot el tortuós que pot resultar aquest camí.


Sobre l'autor:

Marc Jimenez, dig advocats

Marc Jimenez de Parga

DiG Advocats

Linkedin