dret concursal

Què és el Dret concursal?

La finalitat d'el dret concursal és la d'ordenar i conduir les situacions d'insolvència, ja sigui actual o imminent, tant d'empreses com de particulars.

Seria un error considerar que el dret concursal només entra en joc en el moment en què l'empresa o la persona es troben en una situació d'insolvència, en la qual ja no pot fer front als seus deutes, ja que en la majoria de les ocasions en aquest moment ja és massa tard per poder reconduir la situació. En canvi, l'assessorament en matèria concursal ha de ser preventiu en l'empresa, entenent aquest com una forma de conèixer si la situació financera i creditícia és idònia o ens pot portar a la situació abans coneguda com fallida, de manera que assessorant els gestors de l'Empresa es pugui orientar la mateixa cap a la millor alternativa possible.

Com és un procediment concursal?

En aquest sentit, cal tenir en compte que, a grans trets, el procediment concursal pot acabar únicament de dues formes:

  1. La primera d'elles és la continuïtat de l'empresa. És a dir, després de passar per totes les fases de l'concurs, s'aconsegueix aprovar un conveni amb els creditors, es reestructura el deute i la dimensió de l'empresa i se segueix amb la seva activitat. L'empresa segueix estant "Viva", Havent-se redimensionat.
  2. La segona forma d'acabar el procediment concursal és amb la liquidació de l'empresa. Aquest és el supòsit en què l'empresa arriba a l'inici de l'procediment concursal en una situació difícilment reconduïble. És a dir, quan la situació de l'empresa fa inviable la continuïtat de la seva activitat o quan s'ha trigat massa a assessorar-se en matèria concursal i el procediment s'ha iniciat quan la situació creditícia de l'empresa era impossible de recuperar. En aquest cas, únicament cal liquidar els béns dels que encara disposa l'empresa i amb això saldar els deutes que sigui possible, segons l'ordre de prelació establert a la llei.

Sempre intentem assegurar la continuïtat de l'empresa

A les nostres actuacions com administradors concursals designats pels jutjats mercantils, hem constatat que resulta de gran importància per assegurar la continuïtat de l'empresa l'assessorament concursal previ, ofert per un especialista en aquests assumptes.

De la mateixa manera, només aquells administradors que tinguin un assessorament legal previ adequat no tindran un risc clar que se li faci responsables econòmicament de la insolvència de la seva empresa, havent segons el cas fer pagament els mateixos dels deutes de l'empresa davant els creditors.

Només quan s'és plenament conscient de la situació i es prenen les mesures necessàries amb l'antelació oportuna, s'augmenten considerablement les possibilitats de supervivència de l'empresa.

Altres facetes de l'assessorament concursal

Hi ha un altre punt de vista de l'assessorament concursal, com és el de l'creditor el client es troba en situació de concurs i veu perillar el cobrament del seu crèdit. En aquest supòsit, és essencial afrontar la situació amb l'assessorament d'un especialista. Si l'import degut així ho aconsella, personar-se en el procediment concursal i seguir els tràmits adients, serà clau per tenir possibilitats de recuperar el crèdit.


Advocat associat Departament de Dret Concursal

advocat dret concursal

Albert Folk

Advocat associat

DiG Advocats