Advocat Penal Barcelona

Advocat Penal Barcelona engloba el Dret Civil, Dret Penal, Dret contenciós-administratiu i el Dret Processal.

El Departament de Dret de la Persona de DiG Advocats compta amb destacat Advocat Penal Barcelona especialista en donar una resposta integral i adequada a les diverses necessitats que es puguin requerir en totes aquelles qüestions que afectin de manera directa a qualsevol persona en qualsevol dels seus diferents vessants.

El Departament es divideix, principalment, en tres àrees especialitzades de pràctica: (I) Civil, (ii) Penal i (Iii) Administratiu i Contenciós - Administratiu; dedicant-se a cadascuna d'elles un equip de professionals amb consolidada experiència, capacitat i coneixements en la legislació i pràctica concernents al seu corresponent àrea.

advocat penal barcelonaAdvocat penal barcelona especialista en Dret Civil

L'Àrea de Dret Civil, té com a raó de ser la prevenció o resolució de conflictes de tota índole en què qualsevol persona es pugui veure implicada. Ens estem referint tant des del punt de vista familiar, com en aquelles qüestions més personals i privades o, per descomptat, en tots aquells aspectes que puguin tenir transcendència econòmica.

Des de l'Àrea de dret Civil i, entre altres aspectes, prestem serveis de les següents característiques:

En relació a les qüestions d'índole familiar, actuacions d'índole preventiu (com la formalització de capitulacions matrimonials o pactes previs a la convivència) com d'índole resolutiu després l'existència de conflictes de parella (separació, divorci); i ja es porten a terme de mutu acord o sense aquest (proposant els Convenis Reguladors que siguin més adequats atès el supòsit personalitzat de què es tracti); tant els que es produeixin en l'àmbit matrimonial, com en supòsits d'unions de fet; i, lògicament, tant si afecten menors d'edat com si no. O en el cas que, de forma sobrevinguda, hagin de modificar-se els punts establerts en els convenis reguladors o Plans de Parentalitat que s'haguessin formalitzat per a regular les normes que han de regir en cas de separació o divorci.

Al llarg de la vida d'una persona es poden donar situacions que obliguen a efectuar determinades actuacions que tenen com a finalitat vetllar pels seus interessos més essencials o els dels seus éssers estimats (com l'establiment de tuteles per a persones que puguin necessitar una especial protecció, per raons d'edat, malaltia, etc.) o, fins i tot, intentar evitar perjudicis que es poguessin arribar a generar per a la mateixes (procediments d'incapacitació, sempre sota la supervisió judicial).

I aquesta mateixa actuació preventiva es dóna en els supòsits de planificacions hereditàries o assessorament en la formalització de testaments o disposicions que recullin la voluntat de la persona per al moment en què ja no hi sigui. Quan està actuació ja no és preventiva sinó que es produeix com a conseqüència de la defunció de la persona, ens ocupem de totes les actuacions relatives a la tramitació de l'herència (hi hagi o no hi hagi testament). O quan es produeixen situacions derivades d'una titularitat compartida d'un immoble i del que es pretengui la seva divisió en propietats individuals o, simplement, per evitar propietats compartides sobre un mateixa immoble o finca.

També ens podem trobar amb aspectes que tinguin una transcendència econòmica (reclamacions a efectuar contra tercers o que li efectuïn) o que puguin provenir de conflictes que es poden anar generant. Per exemple, totes les qüestions relatives a Comunitats de Propietaris o conflictes entre veïns; actuacions en què es vegi immers per una mala actuació professional que consideri que ha patit i quan rebi aquest tipus de reclamacions per mala praxi o presumptes negligències professionals. O com en supòsits, malauradament tan habituals, com els derivats d'accidents de circulació.

O totes aquelles qüestions derivades de l'ús d'immobles, ja sigui en règim de propietat [la seva adquisició o venda controlant totes les qüestions essencials o els documents preparatoris per a això (arres, opcions de compra, opcions de venda)] o en règim de lloguer, formalitzant els documents essencials per a això.

I en totes aquelles qüestions que no puguin ser resoltes de manera amistosa, sempre disposarà del nostre assessorament i col·laboració si ha de recórrer a la via judicial en defensa dels seus interessos.

Advocat penal barcelona especialista en Dret Penal

L'Àrea de Dret Penal (com el seu propi nom indica) s'ocupa de totes aquelles qüestions que poden tenir un component punible, tant si es refereixen a qüestions preventives (assessorant en aspectes que poguessin arribar a ser perseguibles si s'efectuaran, de manera que es pretén efectuar un assessorament que vetlli per l'adequat compliment de la normativa) com ja des del punt resolutiu, un cop s'ha produït el fet; i ja sigui des del punt de vista de la víctima, ja ho sigui des del punt de vista del presumpte responsable.

I abastant tot tipus de situacions, com ara els delictes que es produïssin en l'àmbit familiar, en l'àmbit social (conflictes que derivin en agressions, lesions, amenaces), que puguin afectar interessos de l'Administració o l'interès general (defraudacions fiscals oa la Seguretat Social, tràfic de drogues o substàncies il·legals); o delictes més personals (com poden ser els delictes contra la intimitat, insults ...) o que, finalment, puguin tenir un component econòmic (estafes, robatoris, alçament de béns ...).

Advocat penal barcelona especialista en Dret Administratiu / Contenciós-administratiu

L'Àrea de Dret Administratiu s'ocupa de totes aquelles qüestions derivades de la relació que es manté amb l'Administració, ja sigui des de la sol·licitud de qualsevol tipus de llicència o permís, o la tramitació quan es produeixin expedients administratius que el puguin afectar personalment (com els relatius a sancions administratives de tota índole o compliment de les normatives d'aplicació en cada municipi) o quan s'entengui que l'aplicació de la normativa administrativa vulnera els seus drets com a ciutadà.

Quan la via administrativa no conclou amb una resolució satisfactòria per a ambdues parts, s'ha d'anar als tribunals de justícia que seran els que resoldran el conflicte obert amb l'Administració. I és llavors quan s'obre la via judicial (la via contenciosa - administrativa), per a la qual es facilitarà l'adequat assessorament per a la defensa dels seus interessos

Com a resum, el nostre objectiu, en definitiva, és proporcionar a qualsevol persona un assessorament global en totes aquelles qüestions que li puguin afectar o en què es vegi afectat, adaptant-nos a les necessitats específiques en cada supòsit. I, sent important l'actuació en matèria de resolució de conflictes existents, hem d'intentar sempre adoptar les actuacions preventives procedents per evitar situacions que es poguessin arribar a originar amb posterioritat si no s'han adoptat les mesures adequades. En qualsevol cas, el Departament de Dret de la Persona de DiG Advocats es troba a la seva incondicional disposició per proporcionar-li el assessorament que es mereix en aquells aspectes que puguin ser del seu interès.


Responsable de Departament:

advocat penal barcelonaDaniel Vigo Prevost

Advocat


Call Now Button