Obligatori complint amb l'Agència Tributària:

Dimarts passat dia 16 de novembre de 2010 es va publicar al BOE el Reial Decret 1363 / 2010, de 29 d'octubre, pel qual es regulen els supòsits de notificacions i comunicacions administratives obligatòries per mitjans electrònics en l'àmbit de l'Agència Estatal d' Administració Tributària (en endavant AEAT).

En el citat Reial Decret s'estableixen els supòsits en els quals, des de 1 de gener de 2011, determinades persones i entitats estan obligades a rebre per mitjans electrònics les comunicacions i notificacions administratives realitzades per l'AEAT en l'exercici de les seves competències.

Tot i l'obligatorietat per al subjecte passiu de rebre les esmentades notificacions per mitjans electrònics, l'Administració es reserva el dret a poder seguir mantenint la pràctica de notificacions per mitjans no electrònics en alguns supòsits. Així mateix, s'estableixen els casos en què les notificacions no s'han de fer mai de forma electrònica.

Les persones i entitats obligades són:

  • Entitats que tinguin la forma jurídica de SA, SL
  • Persones jurídiques i entitats sense personalitat jurídica que no tinguin nacionalitat espanyola.
  • Establiments permanents i sucursals d'entitats no residents en territori espanyol.
  • UTE, AIE, AIEE, Fons de Pensions, Fons de Capital Risc, Fons d'Inversions, ...
  • Altres persones i entitats en les quals concorri alguna de les següents circumstàncies:
  • Grans empreses.
  • Règim de Consolidació Fiscal.
  • Règim Especial de Grup d'Entitats.
  • Registre de devolució mensual.
  • Aquelles amb autorització del Departament de Duanes i IIEE per a la presentació de declaracions duaneres mitjançant EDI.

Aquesta obligació ha de venir precedida de la corresponent comunicació per part de l'Agència Tributària en què es reflecteixi la seva inclusió en el sistema de direcció electrònica habilitada. En el cas de noves altes censals la notificació d'inclusió en el sistema de direcció electrònica habilitada es podrà realitzar juntament amb la comunicació del número d'identificació fiscal corresponent.

L'accés a les notificacions per part dels obligats es realitzarà a través de la identificació d'aquests, mitjançant el sistema de signatura electrònica.

Aquest accés a les notificacions s'inicia el còmput de qualsevol termini derivat de les mateixes.