Com han de tributar les Comunitats de Béns?

segons comentàvem en articles previs, a partir de 2016 les Societats Civils amb personalitat jurídica objecte mercantil i Comunitats de Béns, Hauran de tributar per l'Impost sobre Societats a partir 2016 (fins 2015 tributen pel règim d'atribució de Rendes de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques).

  • Personalitat jurídica: la tenen totes les societats civils constituïdes per escriptura pública i també les constituïdes mitjançant document privat que ha estat aportat davant l'Administració Tributària per a l'obtenció d'un número d'identificació fiscal.
  • Objecte mercantil: organització d'elements materials i personals per participar en el tràfic mercantil, excloent la ocasionalitat. També s'exclouen explícitament les activitats agràries, forestals, mineres i les de caràcter professional.

Com tributaran les Comunitats de Béns?

Segons una Instrucció de l'Agència Tributària, les Comunitats de Béns que es constitueixin per posar en comú diners, béns o indústria, amb l'ànim i obtenir guanys comuns, són considerades societats civils i, en aquest cas, tributaran per l'Impost sobre Societats des 2016.

D'aquesta manera, l'Agència Tributària atorgarà Números d'identificació fiscal que començaran per:

  • La lletra J, per a les Societats Civils ia les Comunitats de Béns que realitzin l'activitat mercantil.

Aquestes tributaran per l'Impost sobre Societats a partir 2016 (amb excepció de les que desenvolupin activitats agràries, forestals, mineres i les de caràcter professional).

  • La lletra I, per a les Comunitats de Béns dedicades a la mera conservació i aprofitament, que no realitzin activitat mercantil.

Aquestes tributaran pel règim d'atribució de Rendes de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.

Nota important: El que determina l'obligació de tributar per un o altre impost no és la lletra del NIF (ja que pot haver-hi errors) sinó la veritable naturalesa de l'activitat de l'entitat.

comunitats de béns


Sobre l'autor:

ines gros, dig advocats, advocat fiscalista

Inés Gros

DiG Advocats

Linkedin