La nova Llei de l'Impost sobre Societats estableix unes noves taules d'amortització per al 2015.

Si té algun element patrimonial el percentatge màxim de amortització hagi quedat modificat segons la nova normativa, haurà de procedir d'una manera similar a què li indiquem en el següent exemple.

Adaptació als nous coeficients d'amortització: el valor net fiscal pendent s'amortitza durant la resta de la nova vida útil.

EXEMPLE de la nova Llei de l'Impost sobre Societats en una empresa tèxtil.

* S'amortitzava maquinària a 15%.

* Segons la nova taula, l'amortització màxima permesa serà del 12% (= 8,33 anys).

* Data d'adquisició: 1 de gener de 2012.

* Valor d'adquisició: 50.000 €.

CÀLCUL:

1. Amortització acumulada 31 / 12 / 2014: 50.000 x 0,15 x 3 = 22.500 €

2. Valor net fiscal 31 / 12 / 2014 (= nova base d'amortització): 50.000 - 22.500 = 27.500 €.

3. Període restant en què s'ha d'amortitzar l'actiu: 8,33 anys - 3 anys ja transcorreguts = 5,33 anys

4. Amortització anual de 2015 a 2019: 27.500 / 5,33 = 5.159,47 €

5. Amortització en 2020: Resta = 1.702,65 €


Sobre l'autor:

Xavier Vals DiG Advocats barcelona fiscal

Xavier Vals

DiG Advocats

Linkedin