La Llei del Impost sobre Societats preveu un règim fiscal especial per diferir els beneficis obtinguts en operacions societàries com ara ampliació de capital, les fusions, escissions, canvis de valors i aportacions d'actius a societats.

Una d'aquestes operacions és la que recull l'article 87 de la Llei de l'impost sobre societats, les aportacions no dineràries. Per mitjà d'aquestes operacions es pot incorporar actius a una societat mitjançant l'execució d'un augment de capital, diferint la tributació dels possibles beneficis obtinguts pels aportants.

Tant si l'aportant és una persona física com una societat l'augment de capital a efectuar ha de complir els requisits següents:

  1. L'entitat que rep els actius ha de ser resident en territori espanyol.
  2. Un cop realitzat l'augment de capital l'aportant ha de tenir almenys una participació del 5% de l'entitat que rep l'aportació.

Pel que fa al tipus d'actius que es poden aportar a la ampliació de capital, En el cas que la aportant sigui una societat no hi ha limitació addicional alguna per poder acollir-se al règim fiscal especial. No obstant això, en el cas que l'aportant sigui una persona física, només els actius següents podran ser considerats:

  1. En el cas que s'aportin accions o participacions d'entitats aquestes no podran tenir com a activitat principal la gestió d'un patrimoni mobiliari o immobiliari, hauran de representar una participació d'almenys un 5% dels seus fons propis i s'hauran d'haver posseït de manera ininterrompuda durant l'any anterior a la data de l'aportació.
  2. En cas que s'aportin actius diferents als referits en l'apartat a) anterior, aquests elements han d'estar afectes a activitats econòmiques la comptabilitat es porti d'acord amb el que preveu el Codi de Comerç.

Com en totes les operacions acollides al règim fiscal especial previst en la Llei de l'Impost sobre Societats és condició indispensable que l'aportació es realitzi per motius econòmics vàlids i no tingui com a principal objectiu el frau o l'evasió fiscal.

En el cas que les autoritats fiscals interpretin que l'operació de ampliació de capital no es realitza per motius econòmics vàlids, els aportants hauran de tributar pels beneficis obtinguts en la transmissió dels actius.

En resum, les operacions de ampliació de capital amb aportació d'actius a entitats són una forma adequada de reestructurar el patrimoni de societats i persones físiques. Complint amb el que s'ha comentat en el paràgraf anterior aquestes operacions no han de suposar cap cost fiscal.


Sobre l'autor:

Xavier Vals DiG Advocats barcelona fiscal

Xavier Vals

DiG Advocats

Linkedin