Si estàs pensant en comprar un habitatge us explicaré quina documentació és important revisar així com els detalls a tenir en compte per tal d'evitar futurs problemes a l'hora de comprar una casa, apartament, immoble ...

1.- En primer lloc, i fonamental, és comprovar l'estat de càrregues de l'habitatge que adquirirem. Per a això sol·licitarem una nota simple al Registre de la Propietat on es troba inscrita la finca amb l'objecte de comprovar si està lliure de càrregues, o per contra, té alguna hipoteca, embargament o qualsevol altra limitació.

En aquesta nota simple també podrem comprovar qui és el propietari de l'habitatge.

Si vols veure el vídeo a Youtube d'aquest article click aquí-} Vídeo sobre comprar un habitatge a Espanya.

2.- Si l'habitatge es troba hipotecat haurem de valorar si ens Subroguem en la hipoteca existent o, en canvi, vam contractar la nostra pròpia hipoteca (si necessitem demanar hipoteca).

Si no ens Subroguem en la hipoteca existent, hem de comptar amb un Certificat de saldo 0 i cancel·lació registral que acredita que la hipoteca existent es troba saldat al moment de la compravenda.

3.- Si l'habitatge forma part d'una comunitat de propietaris és important comprovar que el venedor es troba al corrent de pagament de les despeses de comunitat, i, el dia de la compra, s'haurà d'aportar un certificat signat per l'Administrador de la comunitat de propietaris (O, si no hi ha administrador, signat pel secretari amb el vistiplau del president de la comunitat) fent constar que no existeixen quotes de comunitat ni derrames pendents de pagament.

4.- També convé revisar els Estatuts de la comunitat així com les últimes actes comunitàries aprovades per saber si hi ha derrames acceptades, el seu import i forma de pagament.

Així mateix, és recomanable parlar amb l'administrador per si es preveu aprovar a curt termini algun tipus de derrama extraordinària.

5.- Tampoc està de més que revisem la situació urbanística de l'habitatge en el corresponent Ajuntament.

6.- En sisè lloc, convé verificar que el venedor es troba al corrent de pagament de l' Impost sobre Béns Immobles (IBI), Havent de presentar l'últim o els últims rebuts pagats. Legalment l'obligat al pagament d'aquest impost és el titular de l'habitatge a data 1 de gener.

7.- Un altre document que ens ha de presentar el venedor és la cèdula d'habitabilitat, Que garanteix que l'habitatge compleix amb els requisits mínims d'habitabilitat.

8.- També cal que el venedor aporti un certificat d'eficiència energètica (Obligatori des de l'1 juny 2013).

9.- Si l'habitatge té més de 45 anys d'antiguitat, el venedor així mateix haurà de presentar el certificat d'inspecció tècnica de l'edifici (Conegut com la ITE).

10.- I, finalment, revisats tots els aspectes que acabo de comentar, i si tenim clar que volem comprar l'habitatge convindria anar recopilant els plànols de l'habitatge així com la informació sobre les instal·lacions y verificar que els subministraments es troben pagats.

Finalment, un cop verificats aquests 10 documents ja podrem sol·licitar la signatura d'un contracte d'arres.