Empreses amb problemes patrimonials

Des de l'any 2008 ha estat en vigor el Reial Decret Llei 10 / 2008 que, en determinats casos, permetia a les empreses amb problemes patrimonials, No instar la dissolució de la companyia amb fons propis inferiors als legalment exigibles, salvaguardant d'aquesta manera les responsabilitats dels administradors d'aquestes empreses.

La norma, prorrogada pel Govern des 2008 fins 2014, determinava que, de forma extraordinària, no es computarien les pèrdues per deteriorament reconegudes en els comptes anuals, derivades de l'immobilitzat material, les inversions immobiliàries o les existències.

Principalment es va voler evitar el tancament d'empreses del sector immobiliari que, com a conseqüència dels deterioraments indicats, tinguessin un patrimoni net inferior a la meitat del capital social i per tant estiguessin immerses en causa obligatòria de dissolució de la companyia per pèrdues socials.

A més, en la pròrroga del 2014, el Govern va anar més enllà i no només va prorrogar el contingut anterior sinó que va afegir uns nous supòsits a la llista de deterioraments exclosos del còmput de pèrdues: els provinents de préstecs i partides a cobrar.

Com per a l'any 2015 el Govern ha decidit no prorrogar aquesta norma, moltes empreses amb problemes patrimonials i els seus administradors hauran d'examinar amb cura si es veuen afectades per estar sotmeses en causa de dissolució obligatòria, i, si escau, adoptar les mesures legals oportunes.

Això afectarà tant a les societats anònimes com a les Societats Limitades, afectant així mateix a les societats anònimes, el patrimoni net no superi les 2 / 3 parts del capital social i que per tant estiguin obligades a reduir el seu capital social per adequar el seu patrimoni, situació la qual també s'havia vist afavorida per l'excepcionalitat de no còmput dels deterioraments, reconeguda pel Reial Decret Llei 10 / 2008 i les seves posteriors pròrrogues.Sobre l'autor:

Marc Jimenez, dig advocats

Marc Jimenez de Parga

DiG Advocats

Linkedin