S'eleva fins 30.000 euros el límit exempt de l'obligació d'aportar garantia per ajornar deutes amb Hisenda.

A partir del 21 d'octubre de 2015, queden exonerades d'aportació de garanties les sol·licituds d'ajornaments de deutes gestionats per l'Agència Tributària (deutes amb Hisenda) que no excedeixi de 30.000 euros (abans eren 18.000 euros), tant si es troben en període voluntari com en període executiu.

Per a la fixació de l'import per ajornar deutes amb Hisenda, S'acumularan:

  • Els deutes de la pròpia sol·licitud.
  • Altres deutes del mateix deutor, la sol·licitud d'ajornament o fraccionament, estiguessin encara pendents de resolució.
  • L'import dels venciments pendents d'ingrés dels deutes ajornats o fraccionats, llevat que estiguin degudament garantides.

Període transitori:

Les sol·licituds d'ajornament i fraccionament en tramitació a l'entrada en vigor de la present ordre, se'ls aplicarà la normativa que estava vigent en el moment de la sol·licitud, és a dir, límit exempt 18.000 euros.Sobre l'autor:

advocat fiscal a barcelona

Albert Pujol

DiG Advocats

Linkedin