Últimament en els fòrums econòmics i també en els mitjans comunicació es parla molt de les monedes virtuals, la més coneguda, però no l'única, el Bitcoin (Altres Ethereum, Litecoin, Ripple). Amb aquests noms tan informàtics es coneixen uns tipus de "moneda digital" que estan sent usades amb finalitat d'inversió o moneda de pagament tant per professionals com per inversors aficionats.

Els dubtes que sorgeixen ara no són únicament sobre la rendibilitat futura de la inversió i la consistència financera de la mateixa, sinó també sobre la tributació o no que comporta el moviment, gestió, inversió i desinversió d'aquest tipus de moneda digital.

No hi ha una normativa específica per regular fiscalment les moneda digital. De la informació que hi ha als mitjans, es pot arribar a diverses conclusions pel que fa a la tributació en determinats impost:

  • Pel que fa a l'IVA, com el Bitcoin és considerat "mitjans de pagament" estan exempts d'aquest impost.
  • Pel que fa a l' IRPF, Els guanys i / o pèrdues produïdes per la transmissió de bitcoins, aniran a la base de l'estalvi, si són guanys poden arribar a tributar a un tipus fix del 23% si s'han realitzat diverses compra en diversos moments, per valorar el cost de les mateixes pot utilitzar-se el mètode FIFO (First in, First out). En cas de pèrdues, aquestes poden compensar-se amb altres guanys patrimonials, amb altres rendiments de capital mobiliari amb un límit del 20% i, si s'escau, amb altres guanys patrimonials dels propers 4 anys.
  • Quant a l'impost sobre el patrimoni, aquí sembla més clar que aquest actiu, formarà part del patrimoni de l'inversor i per tant susceptible de tributar per aquest impost, en cas que se superin els llindars previstos per la normativa de cada comunitat autònoma.

De moment és el que es pot apuntar sobre la tributació en espera que a poc a poc l'administració tributària reguli de manera més concreta.


Sobre l'autor:

Francisco Vinaches soci DiG Advocats Barcelona

Francisco J. Vinaches

DiG Advocats

Linkedin