El canal de denúncies és un dels aspectes més rellevants del Programa de Prevenció de Riscos Penals que ha d'implementar qualsevol empresa, a fi d'evitar o reduir la seva possible responsabilitat penal en el marc de la vigent normativa que afecta les entitats.

Però el canal de denúncies no únicament queda incardinat en el si de la possible exoneració de la responsabilitat de les empreses sinó que l'àmbit es va a ampliar amb ocasió de la modificació del Reglament de la Llei 10 / 2010, de 20 d'Abril, de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme.

L'avantprojecte d'aquesta adaptació legislativa preveu diferents modificacions de gran calat, però als efectes de l'presento article cal indicar que totes aquelles persones jurídiques sotmeses a aquesta llei, amb un volum de negoci anual superior a dos milions d'euros o amb més de deu empleats hauran de crear un canal intern de denúncies d'empleats sobre possibles incompliments d'aquesta norma.

Igualment s'ha de mantenir un registre actualitzat i complet de totes les operacions detectades, especificant si s'han derivat de comunicacions d'empleats, directius o agents o d'alertes automatitzades.

Aquest registre ha d'incloure l'existència o no d'anàlisi i el resultat del mateix.

El manual de prevenció de blanqueig de capitals (ja vigent des de l'entrada en vigor de la llei) haurà d'incorporar un procediment intern de comunicació anònima d'infraccions de la normativa de prevenció o dels procediments aprovats per a complir això.

El canal de denúncies específic a què es refereix la modificació legislativa no té perquè ser de nova creació sinó que podrà ser aquell que les empreses ja haguessin creat en desenvolupament, per exemple, de la normativa relativa a la responsabilitat penal de les persones jurídiques.

En conseqüència, si fins ara les empreses valoraven en el seu propi si la procedència o no de la instauració d'una política preventiva de riscos en matèria penal, amb la modificació que afectarà la normativa de prevenció contra el blanqueig de capitals aquesta valoració (per part d'aquelles entitats sotmeses a la mateixa) es transformarà en necessitat.


Sobre l'autor:

Daniel Vigo, dig advocats

Daniel Vigo

DiG Advocats

Linkedin