Hi ha la creença generalitzada que per cancel·lar contracte de lloguer, Només pot fer-se anticipadament, abans del seu venciment legal o pactat, per la manca de pagament de la renda.

Però en realitat, hi ha altres 3 supòsits per poder cancel·lar contracte de lloguer, En els quals la Llei permet la rescissió anticipada no pactada expressament. Sobretot en els contractes d'arrendament subscrits amb posterioritat a l'entrada en vigor de les modificacions a la Llei d'Arrendaments Urbans de juny de l'any 2013:

  • Supòsit 1: En els contractes d'arrendament d'habitatge, l'arrendador està facultat per denegar el dret a la pròrroga, transcorregut el primer any de vigència, si comunica a l'arrendatari, amb dos mesos d'anticipació, que necessita l'habitatge per a ser ocupada amb caràcter permanent per a si mateix o algun dels familiars que assenyala la Llei. Havent de ocupar l'habitatge en un termini de tres mesos.
  • Supòsit 2: L'adquirent de bona fe, és a dir que desconegués l'existència d'l'arrendament d'un habitatge o local de negoci, Només està obligat a respectar l'arrendament pel temps legal o pactat, si el contracte d'arrendament s'hagués inscrit degudament en el Registre de la Propietat amb anterioritat a la seva adquisició pel tercer. En cas contrari, pot donar per rescindit el contracte anticipadament. Per tant, la manca d'inscripció de l'contracte d'arrendament en el Registre de la Propietat pot ser beneficiós per a la propietat però perjudicial per a l'arrendatari. El problema rau en el fet que la inscripció registral comporta la necessitat de protocol·litzar notarialment el Contracte i abonar els impostos corresponents més les despeses de Notaria i inscripció en el Registre, el que porta al fet que, a la pràctica, poques vegades es produeixi la inscripció registral.
  • Supòsit 3: També en el supòsit d'una execució d'hipoteca inscrita al Registre de la Propietat, amb anterioritat a la inscripció del contracte d'arrendament, preval el dret de propietat de l'adquirent en subhasta sobre els drets de continuïtat de l'arrendament, per part del arrendatari.

Si desitja que l'ajudem amb aquest o qualsevol altre tema de Dret Immobiliari, poseu-vos en contacte amb nosaltres.


Sobre l'autor:

Advocat Patrimoni a Barcelona

Francesc Fortuny

DiG Advocats

Linkedin