La llei estableix quins són els procediments que Hisenda pot realitzar. Estan determinats i han de seguir unes normes, que tant el contribuent com Hisenda han de complir. Si ha rebut una carta d'Hisenda en la qual se li comunica l'inici d'un procediment, li interessa conèixer aquestes "regles del joc", ja que pot ajudar-lo.

Quan Hisenda s'extralimita, que de vegades ho fa (encara que sigui per error, sense dubtar de la seva bona fe), vostè podria tenir un argument de defensa.

Hi ha diversos tipus de carta d'Hisenda, en funció del procediment de què es tracti. En aquest enllaç trobarà un resum dels tipus de procediments més habituals.

Alguns procediments són més complexos que altres però, en qualsevol cas, li interessa conèixer els seus drets i obligacions, així com els límits que té l'Administració d'Hisenda i, en definitiva, quina és la forma en què li convé actuar.

A tall d'exemple podem recordar que Hisenda no sempre podrà regularitzar una declaració tributària a partir d'un "Procediment de verificació de dades".

El simple examen de la documentació requerida, i aportada pel contribuent, serà en molts casos insuficient perquè Hisenda justifiqui que existeix una patent aplicació indeguda de la norma. Així ho han establert les sentències dels tribunals en reiterades ocasions.

Si ens trobem en aquest cas, hauríem de defensar-nos davant d'Hisenda al·legant "que el procediment de verificació de dades s'esgota en el mer control de caràcter formal de la declaració presentada i de la seva coincidència amb les dades provinents d'altres declaracions o en poder de l'Administració , no suposant l'exercici d'una activitat de comprovació en sentit estricte, per al que la pròpia Llei general tributària preveu altres procediments, com la comprovació limitada o la Inspecció. I, per això, Hisenda no pot modificar una liquidació tributària sobre la base del mer examen de la documentació, sense dur a terme altres comprovacions o oferir al contribuent que justifiqui d'alguna forma el seu criteri ".

El moment en què es presenta aquesta defensa també pot resultar clau. En procediments que s'allarguen més enllà dels 4 anys de prescripció del tribut rectificat, l'anul·lació d'aquests procediments (generalment per part del Tribunal Regional o Central) impediria l'inici d'un altre tipus de procediments sobre el mateix tribut i exercici, així com seva regularització.

Per tot això, si rep una carta d'Hisenda recordeu que aquesta ha de complir la llei, igual que el contribuent. Conèixer la normativa li pot ajudar a defensar-se.Sobre l'autor:

Economista a Barcelona

Inés Gros

DiG Advocats

Linkedin