Es dicta la primera sentència a Espanya en aplicació de la dictada pel Tribunal de Justícia de la Unió Europea de 21 de desembre de 2016, Que reconeix la retroactivitat total en els casos de clàusula sòl i obliga el banc a tornar la totalitat del cobrat en excés al client.

Una Sentència del Jutjat nº 10 de Barcelona condemna al Banc Popular a reintegrar al client les quantitats cobrades en aplicació de la clàusula sòl, sense limitar la seva eficàcia retroactiva, Així com al pagament dels corresponents interessos legals meritats des de la data de cada cobrament fins a la data de la Sentència.

El Jutjat considera que la clàusula sòl, inclosa en el contracte hipotecari pel Banc Popular és abusiva, ja que el consumidor no va tenir oportunitat real de negociar els termes del contracte i que la mateixa va ser fixada unilateralment per l'entitat bancària, sense que hi hagi constància fefaent que el banc facilités informació suficient al client sobre l'existència i transcendència de la clàusula sòl en el contracte hipotecari, ni tampoc que es fessin simulacions de possibles escenaris econòmics.

Amb aquesta sentència i altres que segur es dictaran en les pròximes dates els consumidors podran acudir amb menys reticències als tribunals espanyols perquè aquests apliquin de manera generalitzada la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea que declara la retroactivitat total de les nul·litat de la clàusula sòl i en contra del que indica inicialment pel nostre Tribunal Suprem contrari a la devolució dels imports de les clàusules sòl amb caràcter retroactiu.

Així mateix, tot i que actualment no tingui el suport dels tribunals que sí que existeix amb el tema dels consumidors, no podem descartar que en un futur no molt llunyà sigui aplicable a les pimes i societats l'obligatorietat de les entitats bancàries de tornar el cobrat indegudament en supòsits d'existència de clàusula sòl imposades als mateixos, en què el Banc va incórrer en una falta d'informació o transparència i absent per tant la protecció del prestatari legalment exigible.


Sobre l'autor:

Marc Jimenez soci de dig advocats

Marcos Jiménez de Parga

DiG Advocats

Linkedin