A partir de Gener de 2018, totes les empreses (persones jurídiques) que operin en mercats financers precisaran obtenir prèviament un codi identificador de 20 camps alfanumèrics que les identificarà a nivell mundial. Aquest codi identificador, denominat codi LEI, Ho hauran de obtenir totes les persones jurídiques que operen en els següents productes: Renda Fixa, Renda Variable, Derivats OTC, passius financers estructurats i Notes Estructurades.

Es pretén amb aquest codi, identificar les persones jurídiques que són part en les transaccions financeres, sent una obligació establerta a nivell comunitari i sense la qual, les entitats financeres no permetran operar a aquestes persones jurídiques.

Els codis identificadors de les persones jurídiques constaran registrats al Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF), sent allí on hauran d'acudir les entitats financeres per acreditar que les persones jurídiques han donat compliment amb la prèvia obtenció del codi LEI i que el mateix està en vigor a la data de realització de la inversió financera.

On i com s'obté?

S'ha de sol·licitar davant el Registre Mercantil on estigui domiciliada l'empresa o persona jurídica, d'omplir el document indicat en cada moment a la pàgina web del Ministeri de Justícia.

A continuació podrà descarregar a través d'aquest enllaç el document annex codi llei que ha d'emplenar.

Un cop emplenat el document amb les dades bàsiques de la persona jurídica, el mateix ha de signar un apoderat de la Companyia.

L'original del document signat s'ha de presentar al Registre Mercantil, juntament amb l'acreditació del pagament de l'aranzel de la sol·licitud, que ascendeix a 100 € + IVA.

Actualment la seva presentació només es pot realitzar de manera presencial o per correu ordinari.

Com es justifica l'apoderament?

No es diu res i en principi no diuen que hagi acreditar-se. Però com es presenta davant Registre Mercantil, ells podran comprovar si el qual firma té o no poders per signar.

Com i on es paga l'aranzel?

Per transferència bancària, efectiu o taló en el propi Registre Mercantil.

Renovació anual:

El codi LEI caduca anualment, de manera que les persones jurídiques que necessitin del mateix hauran renovar-lo cada any, amb un cost anual d'aranzel per cada renovació de 50 € + IVA.


Sobre l'autor:

Marc Jimenez soci de dig advocats

Marcos Jiménez de Parga

DiG Advocats

Linkedin