La Responsabilitat Penal Empresarial (compliance)

Amb data 31 de Març de 2.015 s'ha publicat al Butlletí Oficial de l'Estat la Llei Orgànica 1 / 2015, de 30 de Març, de modificació del Codi Penal la qual (entre els diferents aspectes que regula) efectua una especial consideració a la Responsabilitat Penal Empresarial.

La responsabilitat penal Empresarial es va recollir com a novetat en la reforma del Codi Penal que va entrar en vigor al desembre de 2.010.

Al costat de la imputació pels delictes comesos en el seu nom o pel seu compte i en el seu profit per les persones amb poder de representació (ja vigent fins aleshores), es va afegir la responsabilitat per les infraccions propiciades per no haver exercit el degut control sobre els seus empleats, però sempre tenint en compte les circumstàncies del cas concret.

Es va concretar un catàleg de penes imposables a les persones jurídiques, entre les quals destacaven la multa; la suspensió de les seves activitats o clausura dels seus establiments per un termini màxim de cinc anys; la inhabilitació per obtenir subvencions i ajudes públiques, per contractar amb les Administracions Públiques i per gaudir de beneficis i incentius fiscals o de la Seguretat Social per un termini màxim de quinze anys; la intervenció judicial per un termini màxim de cinc anys; o, fins i tot, la seva dissolució.

Aquesta modificació legal va portar com a conseqüència la necessitat de l'establiment d'uns mecanismes de control ( "Codis de bones pràctiques - Plans de Prevenció de Riscos Penals") Que poguessin mitigar o atenuar, si s'escau, a l'Empresa de les conductes delictives comeses en el seu si i en el seu propi benefici.

La promulgació de la Llei Orgànica 1 / 2015 recull com a novetat rellevant la possible exempció de responsabilitat de les Persones Jurídiques si les mateixes disposen d'un adequat Pla de Prevenció de Riscos Penals.

Davant les conseqüències econòmiques, de reputació i d'un altre índole que podrien arribar a derivar per a les Empreses si aquestes cometessin en el seu si algun dels delictes que específica i detalladament estipula el Codi Penal (entre els quals destaquen les Insolvències punibles, els Delictes relatius a la propietat Intel·lectual o Industrial, Blanqueig de Capitals, Delicte fiscal o contra la Seguretat Social, Delictes contra els Drets dels Treballadors, Delictes Urbanístics o Medi Ambientals, Falsedat Documental, Suborn) resulta fonamental disposar dels Plans de Prevenció de Riscos Penals que donin cobertura legal, si l'empresa es veiés immersa en una causa penal de les indicades.

La reforma del Codi penal entrarà en vigor en data 1 DE JULIOL DE 2.015, i la pregunta que s'hauria de fer és Compleix la meva empresa el pla de prevenció de riscos Penals?


Sobre l'autor:

Daniel Vigo advocat de dig advocats

Daniel Vigo

DiG Advocats

Linkedin