La reforma aprovada al novembre 2014, ha modificat el tractament fiscal dels prima o les retribucions variables que es perceben a partir de 1 / 01 / 2015

Els anomenats "bonus"

La norma preveu una reducció del 30 per 100 d'aquests rendiments del treball, sempre que:

  • Tinguin un període de generació superior als dos anys.
  • Que en el termini dels 5 anys anteriors no s'hagi aplicat aquesta reducció.
  • S'imputi en un únic any. No hi ha possibilitat de fraccionar cobrament en diversos exercicis.

Aquesta reducció s'aplicarà fins al límit màxim dels 300.000 €.

A l'efecte de determinar el "període de generació" cal que hi hagi un moment inicial de l'existència del dret i un moment final, en què es merita el rendiment, pel que és important la constatació per escrit d'aquests acords. Hi ha d'haver un compromís fixat a llarg termini.

Consell Pràctic: És recomanable formalitzar un document o contracte específic regulant les condicions i requisits per a l'obtenció del bonus, ja que ha de ser alguna cosa "especial" (no habitual) i ha de provar-se que s'ha generat en un període superior a dos anys . Consulteu-nos

En forma de "Stock Options"

L'operació consisteix en el lliurament als treballadors, de forma gratuïta o per un preu inferior al de mercat d'accions o participacions de la mateixa empresa o d'altres empreses de grup.

Aquest lliurament es considera rendiment en espècie per la totalitat del valor de mercat de les accions o participacions rebudes.

No obstant això, s'estableix una exempció per un import de fins a 12.000 € anuals, en els supòsits en què aquesta oferta es realitzi a tots els treballadors en les mateixes condicions.

A les "stock options" li resulta d'aplicació la reducció del 30%, en els mateixos termes i requisits que els bonus.

Nota: S'ha establert un règim transitori per als bonus i "stock options" concedides amb anterioritat a 1 / 01 / 2015.


Sobre l'autor:

advocat fiscal a barcelona

Albert Pujol

DiG Advocats

Linkedin