El proper dia 2 de juliol, entraran en vigor les noves disposicions que pretenen solucionar o alleujar el gran problema que està plantejat des de fa temps per l'ocupació il·legal i sorprenent d'habitatges sense cap autorització del propietari o posseïdor de la mateixa i que es plantegen com puc desocupar meu habitatge amb la nova llei.

És veritat que ja existien diversos procediments tant en la normativa civil com en la penal, per a tractar de posar fi a aquesta ocupació il·legal, però en qualsevol cas la seva tramitació podia durar dos o tres anys el que, òbviament, no resolia el problema del propietari o posseïdor d'una recuperació ràpida de l'habitatge de la qual havia estat espoliat contra la seva voluntat.

Per aquest motiu la nova normativa ara publicada pretén agilitzar la tramitació per donar una ràpida i eficaç solució a aquest problema. I a aquest efecte incorpora només determinades modificacions a la legislació ja existent que permeten aquesta agilització, creant paral·lelament a la tramitació del procediment judicial, un altre tràmit incidental de ràpida resolució.

Llavors,com puc desocupar meu habitatge?, En línies generals, el tràmit és el següent:

  1. Qualsevol persona física, entitats sense ànim de lucre o entitats públiques que siguin propietàries o posseïdores legítimes (p, e. Arrendadores encara que no fossin propietàries) d'un habitatge, i així ho justifiquen documentalment, podran demanar al Jutjat la immediata recuperació de la possessió de l'habitatge o part d'ella, sempre que s'haguessin vist privades de la mateixa sense el seu consentiment
  2. La demanda es pot dirigir tant contra la persona concreta que estigués ocupant l'habitatge i el nom es conegués, com contra qualsevol ignorat ocupant de la mateixa, a l'efecte la notificació s'efectuarà amb acompanyament d'agents de l'autoritat, amb la finalitat que els mateixos puguin demanar la identificació d'aquests ocupants desconeguts.
  3. Efectuada la notificació de la demanda, l'ocupant o ocupants tindran un termini de cinc dies per aportar el document que justifiqui la seva ocupació, I si no aportés justificació suficient a criteri del Jutjat, aquest ordenar el lliurament immediat de la possessió de l'habitatge al demandant, amb el consegüent llançament dels seus ocupants, i sense que hi hagi cap recurs contra aquesta resolució, encara que sense perjudici que prossegueixi el seu tràmit normal el procediment judicial del qual ha estat causa, fins que es dicti sentència definitiva. Però en qualsevol cas ja s'haurà produït la prèvia entrega de la possessió al demandant

Certament hi ha determinades llacunes en aquestes disposicions ara aprovades, per exemple, no contemplen aquest dret de recuperació immediata quan es tracta de societats patrimonials, que, en moltes ocasions, poden estar constituïdes per una família en què cada un dels seus membres ocupa i resideix en un dels habitatges que formen el patrimoni de la societat. Aquestes persones, doncs, queden al marge dels beneficis d'aquest Llei.

Tampoc es contempla el supòsit que el presumpte ocupant il·legal aporti un títol per justificar la seva ocupació que el demandant consideri fals, pe un contracte d'arrendament amb firmes falsificades.

Tampoc queda clar, perquè res es diu sobre això, sobre com s'ha d'efectuar el llançament, ja que si se segueix el tràmit habitual, aquest pot demorar dos o tres mesos, de manera que es pot perdre part de la rapidesa i agilitat que s'ha pretès donar al procediment.

Però en qualsevol cas, i amb totes les reserves que puguin objectar, no hi ha dubte que s'ha fet un pas important amb vista a acabar amb aquesta xacra social de les ocupacions il·legítimes i moltes vegades controlades per màfies socials. Si ho desitja pot consultar el seu cas amb un advocat especialista.


Sobre l'autor:

Francesc Fortuny

Advocat

Linkedin