La reforma tributària ha introduït algunes millores en els procediments que permeten recuperar el IVA de les facturas impagades.

Recuperar l'IVA de crèdits incobrables en pimes

Fins 2014, les PIMEs (empreses el volum d'operacions de l'exercici anterior no havia superat els 6.010.121,04 €) només podien sol·licitar la recuperació de l'IVA durant un termini de 3 mesos, després d'haver transcorregut 6 mesos des de la meritació de l'operació sense que la mateixa s'hagués cobrat.

Des 2015 la recuperació es pot sol·licitar en dos moments, a la seva elecció:

  • Un cop transcorreguts 6 mesos des de la meritació de l'operació, i durant els 3 mesos següents. Igual que fins 2014.

Atenció! Aquesta "segona oportunitat" és la novetat: Un cop transcorregut 1 any des de la meritació de l'operació, i durant els 3 mesos següents.

El procediment inclou l'emissió d'una factura rectificativa, la seva tramesa al deutor i la corresponent comunicació a l'Agència Tributària d'aquesta modificació de la base imposable de l'IVA, en el termini de 1 mes des de l'emissió de la factura rectificativa (*).

(*) Segons resolució del TEAC de 17 de juliol de 2014, un petit retard en la comunicació a l'Agència Tributària (més de 1 mes) no justifica el seu rebuig automàtic, sinó que aquesta ha de demostrar que aquest retard li ha produït un perjudici econòmic. En cas contrari, la comunicació s'hauria d'admetre.

Cal recordar que hi ha altres requisits que també s'han de complir, com: la inclusió de les factures en el llibre de registre de factures emeses (la seva comptabilització), que el destinatari sigui empresari o professional, que si el destinatari no és empresari o professional la base imposable superi els 300 € i que, en tot cas, s'hagi instat el cobrament del crèdit mitjançant reclamació judicial o requeriment notarial.

Les Grans Empreses, del qual el volum d'operacions de l'exercici anterior supera els 6.010.121,04 €, segueixen tenint el termini dels 3 mesos, exclusivament quan ja hagi transcorregut 1 any des de la meritació de l'operació sense que la mateixa s'hagi cobrat.

Recuperar l'IVA d'incobrables per Concurs de Creditors

Fins 2014, el termini per recuperar l'IVA en cas que el client morós hagués estat declarat en Concurs de Creditors era de 1 mes des de la publicació al BOE de la interlocutòria de declaració de concurs.

A partir d'2015, el termini s'amplia fins 3 mesos.

Finalment li recordem que és important consultar amb el seu assessor, per verificar els matisos exactes de la seva situació: operacions a terminis, règim especial del criteri de caixa, crèdits amb garantia real o amb parts vinculades i altres situacions particulars.


Contacti amb nosaltres mitjançant el següent formulari i l'ajudarem amb l'IVA de les factures impagades.


Sobre l'autor:

ines gros, dig advocats, advocat fiscalista

Inés Gros

DiG Advocats

es.linkedin.com/in/inesgrosmonne