Com és ben sabut, els rendiments negatius o les pèrdues incloses a la base de l'estalvi de l'IRPF, com són els derivats de la venda d'accions o de fons d'inversió, no poden compensar rendiments positius de la base imposable general, com són els rendiments del treball o d'activitats professionals o empresarials. Al revés, tampoc es poden compensar perdudes incloses a la base general amb rendiments positius o guanys patrimonials de la base de l'estalvi.

Al seu torn, dins de la base de l'estalvi és necessari distingir entre els rendiments del capital mobiliari, entre ells, els interessos, dividends o el resultat de la venda de títols de renda fixa, i els increments de patrimoni, com són els resultats per la venda d'accions, cotitzades o no en borsa.

Es poden compensar perdudes en la declaració de la Renda?

Els rendiments del capital mobiliari inicialment s'integren i compensen exclusivament entre si. Si el resultat d'aquesta operació és negatiu, el romanent es podrà compensar amb el saldo positiu dels guanys de patrimoni amb el límit del 15% del saldo d'aquestes guanys (si no canvia la normativa, el límit serà del 20% en 2017 i del 25% a partir de 2018). L'import dels rendiments negatius del capital mobiliari no compensats, podrà compensar-se en els quatre anys següents.

De la mateixa manera, els increments de patrimoni inicialment s'integren i compensen exclusivament entre si. Si el resultat d'aquesta operació és negatiu, el romanent es podrà compensar amb el saldo positiu dels rendiments del capital mobiliari amb el límit del 15% del saldo d'aquests rendiments (si no canvia la normativa, el límit serà del 20% en 2017 i del 25% a partir de 2018). L'import dels increments de patrimoni negatius no compensats podrà compensar-se, de la mateixa manera, en els quatre anys següents.

La proximitat del final de l'any 2016 convida a revisar la situació de les carteres i dels rendiments i increments de patrimoni obtinguts durant l'any per tal d'optimitzar la situació fiscal en l'IRPF.

Una bona gestió fiscal ha de ser el complement necessari de la gestió financera de les inversions realitzades durant l'exercici. Però, les operacions que es poden realitzar per tal de millorar la gestió fiscal de la cartera han d'estar supeditades a criteris financers.

No serà un bon negoci vendre uns títols amb potencial de revaloració futur a llarg termini simplement pel fet de tenir un petit estalvi fiscal a curt termini.


Sobre l'autor:

Xavier Vals DiG Advocats barcelona fiscal

Xavier Vals

DiG Advocats

Linkedin