Des DiG Assessoria especialitzada en empreses, ens encarreguem de la gestió completa dels serveis d'administració, comptabilitat i presentació d'impostos, incloent:

processos Administratius

 • Elaboració de comptabilitats.
 • Facturació.
 • Confecció de Balanços i comptes de resultats.
 • Confecció i presentació de comptes anuals.
 • Confecció i presentació de Llibres oficials.

Tresoreria.

Gestió de processos.

Direcció financera completa

 • Elaboració i seguiment de pressupostos econòmics i de tresoreria.
 • Anàlisi de l'estructura de costos.
 • Anàlisi de balanços.
 • Gestió financera.

Recursos Humans.

Impostos:

 • Preparació de liquidacions tributàries (mensuals, trimestrals i anuals). IVA, Intrastat, IRPF, IRNR, IS.
 • Presentació dels següents documents oficials: Models 111, Model 115, Model 123, model 202, Model 210, Model 216, model 232, model 303, Model 340, Model 347, model 349, Model 180, Model 190, Model 193, Model 200, model 289, model 296, model 347, model 390, model 720.
 • Gestió censal IAE (altes, modificacions, baixes).
 • Preparació i presentació de l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats.
 • Gestió devolució d'IVA per modificació de bases imposables (concurs o crèdit incobrable),

Informes per a inversors.

Suport a la Direcció Financera.