La interrupció de la successió dels contractes temporals. Antiguitat.

El Tribunal Suprem ha tornat, recentment, a abordar el tema de la interrupció de la successió dels contractes temporals, Per ratificar la doctrina existent fins a la data.

En aquest sentit, quan entre dos contractes mitjana una inactivitat superior al termini d'exercici de l'acció d'acomiadament, que és de 20 dies hàbils, només procedeix examinar la validesa dels contractes posteriors a l'última interrupció per temps superior a aquests 20 dies hàbils , per molt que amb anterioritat el treballador hagi prestat serveis a la mateixa empresa en virtut d'altres contractes temporals entre els quals amb prou feines hagin transcorregut uns dies.

Aplicant aquesta doctrina, ia l'efecte de computar l'antiguitat real d'un treballador que ha subscrit diversos contractes temporals amb una empresa, només es poden comptar aquells períodes de temps treballats a partir de l'última interrupció entre dos contractes superior a 20 dies hàbils.


Silvia de Quintana Sáez

DiG Advocats