Com reclamar un deute:

En l'última reforma de la Llei d'enjudiciament civil, aprovada el 5 d'octubre 2015, s'introdueix una important novetat que afecta, a Espanya, al termini que tenim per reclamar un deute, així com les obligacions derivades d'una relació mercantil, comercial o de prestació de serveis quan hi ha un contracte i quan la llei no especifiqui un termini concret.

Fins ara el termini per reclamar aquest tipus de deutes i obligacions era de 15 anys, a partir del 7 d'Octubre del 2015, aquest termini passa a ser de 5 anys.

Quines accions personals es veuen afectades per aquesta modificació?

Són totes aquelles reclamacions que puguin sorgir per responsabilitat contractual (això és, quan hi ha un contracte), derivades d'una prestació de serveis, relació mercantil o comercial, així com els deutes.

A tall d'exemple, indiquem algunes reclamacions que entrarien dins del supòsit que ens ocupa:

  • Obligacions que puguin derivar d'un contracte de compravenda
  • Reclamacions per incompliment d'un contracte
  • Reclamacions a la comunitat de propietaris per danys i perjudicis soferts per un element comú
  • Reclamació de l'arrendador en un contracte d'arrendament per a la revisió de les rendes, etc ...

Com és obvi, aquesta mesura afavoreix al deutor i perjudica el creditor ja que s'escurça considerablement el termini per poder reclamar judicialment.

Així les coses, sent aquesta novetat una qüestió de gran importància en la vida jurídica i econòmica dels ciutadans, entenem que són nombroses les relacions jurídiques que es podran veure afectades per aquest canvi, pel que si té algun dubte sobre aquest tema no dubti en consultar-nos.


Sobre l'autor:

dig advocats barcelona

Carmen López

DiG Advocats

Linkedin