A partir de l'entrada en vigor de la reforma de la Llei general tributària el passat 12 d'octubre, ha quedat definitivament establert el termini que han d'observar els empresaris per guardar la comptabilitat i els documents que suporten la mateixa (factures, pagaments, bancs, declaracions d'impostos, etc, ..)

Si fins ara aquest termini no era "pacífic" a criteri d'assessors, l'Administració Tributària (Hisenda) i algun jutge dels tribunals contenciosos-administratius, que es basaven principalment en la prescripció de l'tribut, ara després de la reforma el termini està molt clar .

Així és, si la nostra empresa arrossega bases imposables negatives d'exercicis anteriors o té deduccions pendents d'aplicar d'exercicis passats, hem de saber que el dret de l'Administració a iniciar el procediment de comprovació d'aquestes bases negatives o aquestes deduccions no aplicades, prescriu als 10 anys. Això vol dir que hem de guardar tota la comptabilitat i fiscal de l'empresa 10 anys.

Per tant, no es tractarà d'exhibir la declaració en on es van acreditar les bases o les deduccions, sinó de mostrar tota la documentació comptable i fiscal que justifiqui tals extrems fins a l'últim document.

Així que vagin preparant espai per a l'arxiu.


Sobre l'autor:

Francisco Vinaches soci DiG Advocats Barcelona

Francisco J. Vinaches

DiG Advocats