El passat dia 1 de Juliol de 2015 va entrar en vigor la reforma del Codi Penal introduïda per la Llei Orgànica 1 / 2015 de 31 de març, introduint, entre moltes altres qüestions, algunes que poden tenir una gran incidència en aquelles Companyies que acabin presentant comptes anuals concursos creditors o es trobin en situació d'insolvència.

Així, respecte de Companyies en situació d'insolvència actual o imminent, la reforma del Codi Penal introdueix una sèrie de conductes que expressament es tipifiquen com delictives, entre elles:

  • La formulació de les comptes anuals concursos creditors o els llibres comptables d'una manera contrari a la normativa reguladora de la comptabilitat mercantil, de manera que es dificulti o impossibiliti l'examen o valoració de la situació econòmica real del deutor, o l'incompliment del deure de formular el balanç o l'inventari dins termini.
  • L'incompliment del deure legal de portar comptabilitat, es porti doble comptabilitat, o es cometi en la seva gestió irregularitats que siguin rellevants.
  • La destrucció o alteració dels llibres comptables, quan es dificulti o impedeixi de forma rellevant la comprensió de la seva situació patrimonial o financera.
  • L'ocultació, destrucció o alteració de la documentació que l'empresari està obligat a conservar abans del transcurs del termini al qual s'estén aquest deure legal, quan d'aquesta manera es dificulti o impossibiliti l'examen o valoració de la situació econòmica real del deutor.

És important destacar que amb aquesta extensa tipificació de supòsits el legislador està obrint la veda a la possibilitat d'instar procediments i reclamacions contra els administradors de les Companyies concursades que haguessin maquillat els comptes anuals o bé no haguessin donat compliment a les seves obligacions formals en els terminis legalment establerts, situació aquesta molt freqüent en la pràctica.

A més, cal tenir en compte que les anteriors situacions poden comportar la responsabilitat penal dels administradors no només per actuacions doloses sinó també casos d'imprudència, així com que serà perseguible encara que la Companyia no estigui en concurs de creditors, bastant que el deutor hagi deixat de complir regularment les seves obligacions de pagament.

Finalment, és important així mateix tenir en compte que la seva persecució és independent del possible procés concursal, de manera que es podrà perseguir sense esperar a la conclusió del concurs de creditors, ni el resultat del mateix.Sobre l'autor:

Marc Jimenez, dig advocats

Marc Jimenez de Parga

DiG Advocats

Linkedin