L'Agència Tributària imposa sancions d'un import entre 1.200 € i fins a un màxim de 60.000 € o 300.000 € per cada any de retard, suposen una nova preocupació que s'han de prendre molt seriosament els administradors de les Empreses, que no compleixin amb l'obligació del dipòsit de les comptes anuals en els terminis legalment exigibles.

Si bé la possibilitat que les empreses fossin sancionades per la no presentació de les comptes anuals en el termini legalment exigible no resulta una cosa nova, el que sí ho és la nova actitud de l'Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes (ICAC), començant a tramitar diversos expedients sancionadors a Empreses per aquest motiu.

Convé tenir molt present que en finalitzar cada anualitat l'ICAC rep una relació de les empreses que no compleixen amb l'obligació de presentació dels comptes anuals en els terminis legalment previstos, per la qual cosa té fàcil conèixer que Empreses incompleixen amb l'obligació legal i són per tant sancionables.

Si bé fins ara existia bastant laxitud amb el tema de la manca de dipòsit dels comptes anuals -més enllà del tancament registral de l'Empresa si es sobrepassaven certs límits temporals- un canvi de postura com el que està duent a terme l'Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes (ICAC) i l'elevat import de les sancions obliga les empreses a prendre molt seriosament aquesta obligació legal, així com a regularitzar en el seu cas situacions d'incompliment d'anys precedents (en alguns casos de diverses anualitats) d'aquesta obligació legal.

I vinculat a l'anterior, aquells administradors que hagin deixat obertes al Registre Mercantil Companyies inactives, convindrà tinguin present la possible amenaça de rebre sancions de l'Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes (ICAC) si, com és de suposar, no estan dipositant les comptes anuals de les mateixes en els terminis legalment exigibles.

Si vol conèixer les obligacions de les empreses inactives segueixi aquest enllaç.


Sobre l'autor:

Marcos Jiménez de Parga

DiG Advocats

Linkedin