Les novetats de la Declaració anual d'operacions amb terceres persones (model 347), ens porta la següent qüestió: Cal que posi els lloguers en el model 347?

Algunes novetats introduïdes en el model 347:

1. La informació es mostrarà desglossada trimestralment, excepte en els següents casos, per als quals s'ha de consignar l'import anual:

  • Quantitats percebudes en metàl·lic, que se seguiran subministrant en termes anuals
  • Operacions acollides al règim especial del criteri de caixa en l'IVA i les entitats a què sigui aplicable la Llei 49 / 1960, de 21 de juliol sobre la propietat horitzontal

2. Les entitats a les quals sigui d'aplicació la Llei 49 / 1960, de 21 de juliol sobre la propietat horitzontal, han d'informar de les adquisicions en general de béns o serveis que efectuïn al marge de les activitats empresarials o professionals, fins i tot encara que no realitzin activitats d'aquesta naturalesa.

3. Des 2014 s'ha modificat el disseny del model 180 (Resum anual de retencions i ingressos a compte sobre rendiments procedents de l'arrendament o subarrendament d'immobles urbans), per incloure-hi la informació corresponent a les referències cadastrals i les dades necessàries per a la localització dels immobles urbans arrendats.

Per aquest motiu, queden exclosos tant l'arrendador com l'arrendatari de declarar, en aquest model 347, els arrendaments d'immobles urbans que siguin locals de negoci i estiguin subjectes a retenció.

Per contra, sí que s'han de declarar els lloguers en el model 347 que no estiguin subjectes a retenció.

Si vols que t'ajudem amb aquest model 347, posa't en contacte amb el nostre servei d'assessoria fiscal i comptable per a empreses.


Sobre l'autor:

ines gros, dig advocats, advocat fiscalista

Inés Gros

DiG Advocats

Linkedin