Qui té obligació de presentació del model 720?

Persones físiques que han de tributar per IRPF per la integritat de la seva renda (queden exempts els estrangers desplaçats que tributen pel model 150).

a) Que siguin titulars de béns i drets situats a l'estranger el saldo / valor a 31 de desembre sigui superior a 50.000 euros, encara que la titularitat sigui compartida i el seu percentatge no arribi aquesta xifra.

El límit de 50.000 € no es refereix al valor total de béns i drets, sinó que s'ha d'individualitzar respecte a cada un dels tres grans blocs en el seu conjunt: 1) comptes corrents; 2) valors, assegurances, ...; 3) Immobles. (Per exemple total comptes bancaris més de 50.000 euros, o total immobles més de 50.000 euros).

b) Que siguin apoderats en un compte d'una entitat financera.

Es considera també apoderat, a la persona física resident fiscal a Espanya que exerceix el càrrec de Administrador o Conseller Delegat d'una societat filial d'una companyia matriu espanyola, situada a l'estranger.

c) No existeix obligació d'informar quan s'és titular d'accions d'una societat estrangera si es troben dipositades en una entitat situada a Espanya, o de participacions d'institucions d'inversió col·lectives estrangeres, quan s'haguessin adquirit mitjançant comercialitzadores d'aquestes institucions a Espanya.

Una persona física resident a Espanya és soci, directament o indirectament, d'una societat resident que al seu torn ho és d'una altra societat no resident

Quines obligacions d'informació té la persona física i la societat resident?

Cal tenir en compte si la societat No Resident realitza activitat econòmica, mitjançant la corresponent organització de mitjans materials i personals.

  • Si realitza activitat econòmica: No obligació de declarar, si la Societat resident té registrats en la seva comptabilitat de forma individualitzada aquests valors. És que és habitual.
  • Si NO realitza activitat econòmica: Obligació de la Societat Resident de declarar els actius integrants de la societat No Resident.
  • Obligació d'Informació quan durant l'exercici que es declara s'ha cessat en la seva condició de titular, apoderat, ... per la circumstància que sigui.

Sobre l'autor:

Inés Gros

DiG Advocats

Linkedin

Imatge d'Inés Gros Economista especialitats en dret fiscal