CIRCULAR 4 / 2012, de 25 abril, del Banc d'Espanya sobre declaració de cobraments i pagaments a l'estranger.

magnituds periodicitat data presentació
Imports transaccions durant l'any anterior o

Saldo d'actiu i passiu a 31 desembre any anterior

resultin igual o superior a 300 milions euros

MENSUAL Dins dels 20 dies següents al final de cada mes.
Imports transaccions durant l'any anterior oSaldo d'actiu i passiu a 31 desembre any anteriorresulte superior a 100 i inferior a 300 milions euros

TRIMESTRAL Dins dels 20 dies següents al final de cada trimestre natural.
Imports transaccions durant l'any anterior oSaldo d'actiu i passiu a 31 desembre any anteriorresulte inferior a 100 milions euros.

ANUAL Abans de 20 de gener de l'any següent.
excepció
Imports transaccions durant l'any anterior oSaldo d'actiu i passiu a 31 desembre any anteriorNo superi el 1 milió euros.

NO OBLIGACIÓNEXCEPTO REQUERIMENT EXPRÉS
Aquells residents que, no havent assolit aquests límits de declaració en l'exercici anterior, els superessin al llarg de l'any corrent, quedaran obligats a presentar les declaracions amb la periodicitat que correspongui, a partir del moment en què aquests límits s'excedeixin.

dig advocats barcelona

Carmen López

DiG Advocats

Linkedin