A continuació els detallem els models i terminis de les declaracions del impost sobre activitats econòmiques IAE:

Empresaris i professionals que no estan obligats a tributar per l'Impost sobre Activitats Econòmiques:

Presenten les seves declaracions d'activitat mitjançant el model de Declaració Censal 036 (altes, baixes, variacions, epígraf d'activitat, informació sobre els locals, metres quadrats, etc.).

Empresaris i professionals obligats a pagar l'impost sobre activitats econòmiques:

Han de presentar les mateixes declaracions amb el model 840, específic per al Impost sobre Activitats Econòmiques. Els terminis de presentació per a aquest model varien una mica en relació als de l'036, segons queda establert en elReal Decret 243 / 1995 Normes per a la gestió de l'IAE i la seva gestió censal.

RESUM

model 036

1.- La comunicació d'inici d'activitat es presentarà amb anterioritat a l'inici de les corresponents activitats.

2.- Les declaracions de variació s'han de presentar en el termini d'un mes, a comptar de la data en què es va produir la circumstància que va motivar la variació.

3.- Les declaracions de baixa s'hauran de presentar en el termini d'un mes, des que es compleixin les condicions previstes.


model 840

1.1.- Les declaracions d'alta a què es fa referència en el paràgraf primer de l'apartat 1 (Els subjectes passius que no estiguin exempts de l'impost) s'hauran de presentar abans del transcurs d'un mes des de l'inici de l'activitat, mitjançant el model que s'aprovi pel Ministre d'Hisenda.

1.2.- Les declaracions d'alta a què es fa referència en el paràgraf segon de l'apartat 1 (els subjectes passius que vinguessin aplicant alguna de les exempcions establertes en l'impost, quan deixin de complir les condicions exigides per a la seva aplicació) es presentaran durant el mes de desembre immediat anterior a l'any en què el subjecte passiu resulti obligat a contribuir per l'impost.

2.- Les declaracions de variació s'han de presentar en el termini d'un mes, a comptar de la data en què es va produir la circumstància que va motivar la variació.

3.- Les declaracions de baixa s'hauran de presentar en el termini d'un mes, a comptar de la data en què es va produir el cessament.


Sobre l'autor:

dig advocats barcelona

Carmen López

DiG Advocats

Linkedin