La demanda per incapacitat

Ens estem referint, naturalment, a la demanda incapacitat civil, no a la laboral que es regeix per altres paràmetres.

La demanda incapacitat o per demanar la incapacitació civil es planteja quan una persona per la seva edat, o per impediments físics i, fonamentalment, psíquics, està impossibilitada d'obrar o actuar per si sola en l'administració dels seus béns, en la cura de la seva salut i, en general, en poder enfrontar-se i responsabilitzar-se per si mateix davant les circumstàncies de la seva vida quotidiana exercitant la seva pròpia voluntat.

La Llei estableix un primer nivell d'incapacitat que és purament transitòria i conjuntural i que afecta els menors d'edat, entenent que la seva insuficient desenvolupament físic i psíquic els impedeix exercir tots els drets inherents a una persona, i han de ser representats i assistits, o almenys, complementats per la intervenció dels seus pares, d'acord amb la pàtria potestat que legalment se'ls reconeix, i en cas d'absència d'aquests, per un tutor nomenat a l'efecte.

Però la situació d'incapacitat amb més transcendència i permanència és la que té com a causa o bé un dèficit en el desenvolupament físic o psíquic que li impedeixi assolir la plenitud de facultats i el seu lliure exercici ,, és a dir el seu autogovern, per exemple, en el cas d'alguns discapacitats, o bé, el més habitual, un deteriorament en les mateixes produït per circumstàncies sobrevingudes o per l'avançada edat. Tal seria el cas, cada vegada mes estès, de les persones que pateixen Alzheimer o Demència senil.

A excepció dels menors d'edat, la representació ja està directament atribuïda legalment als seus pares, mitjançant la institució de la pàtria potestat, totes les altres incapacitats han de ser declarades judicialment i una vegada efectuada aquesta declaració s'ha de nomenar un tutor o un curador, segons el nivell d'incapacitació. No obstant això, la més freqüent és la tutoria.

La declaració d'incapacitat pot ser instada davant el Jutjat de 1a Instància de el lloc on resideix l'afectat, pel mateix presumpte incapaç, o per algun dels seus familiars propers i, així mateix, directament pel Ministeri Fiscal si té coneixement d'aquesta presumpta incapacitat.

Si vol que l'assessorem amb aquest o qualsevol assumpte d'una altra índole, per favor, poseu-vos en contacte amb nosaltres.

A la demanda incapacitat que insti el procediment d'incapacitació i la seva posterior tramitació caldrà aportar aquelles proves (informes mèdics, testimonis, etc.) que justifiquin el motiu de la incapacitació sol·licitada. El Jutjat d'escoltar, si és possible, al propi afectat i als seus familiars més propers (cònjuge, ascendents, descendents, germans), i resoldrà finalment si escau la incapacitació i, si escau, el nomenament de tutor, o només curador. El tutor representa el tutelat i li administra tots els seus béns. El curador només assisteix l'incapacitat i intervé en aquells actes que no pot realitzar per si mateix

En la mateixa demanda incapacitat es pot sol·licitar ia la designa del tutor o, si escau, del curador, que ha de recaure amb preferència en el cònjuge o parella estable, descendents majors d'edat, ascendents i germans.

Cal fer constar que hi ha la possibilitat que el mateix afectat, abans d'incórrer en la incapacitat, ja hagués designat en Escriptura Pública una o diverses persones en qualitat d'apoderats o de Tutors per al supòsit en què es reconegués la seva incapacitat sobrevinguda. En aquest cas caldrà estar a les disposicions impartides anteriorment pel mateix incapacitat.


Sobre l'autor:

Francesc Fortuny

DiG Advocats

Linkedin