Ha entrat en vigor la nova Llei 4 / 2016 de 23 de desembre, de la Generalitat de Catalunya, de mesures de protecció del dret a l'habitatge de les persones en risc d'exclusió residencial, que estableix a més, un procediment de mediació per a aquells consumidors que es trobin en una situació de sobre endeutament derivada d'una relació de consum, per tal que es pugui elaborar un pla de sanejament que permeti la reordenació dels seus deutes, la condonació total o parcial de les mateixes, fins i tot, la liquidació del seu patrimoni, condonándose els deutes que no hagin pogut saldar-.

Referent a les mesures de protecció del dret a l'habitatge, Tres són les més importants que estableix:

  • Expropiació forçosa de l'ús temporal d'habitatges buides per causa d'interès social: Durant un període mínim de quatre anys i màxim de deu anys, sempre que es compleixin determinats requisits i abonant-1 preu just acordat entre les parts o, si no. l'establert pel Jurat d'Expropiació. Aquests habitatges seran destinats per l'Administració a parc social d'habitatges assequibles de lloguer per a persones que es trobin en situació d'exclusió residencial.
  • Obligació de reallotjament de persones o unitats familiars en risc d'exclusió residencial: En els supòsits de pèrdua de l'habitatge habitual per transmissió de la mateixa derivada d'acords de compensació o donació en pagament de préstecs o crèdits hipotecaris sobre l'habitatge habitual, o per la compravenda de la mateixa la causa sigui la impossibilitat de tornar el préstec o crèdit hipotecari, i també en els supòsits d'execució hipotecària o el desnonament per impagament de les rendes de lloguer. Aquesta obligació de reallotjament consisteix a oferir als que es trobin en aquesta situació, el mateix habitatge de lloguer social, o una altra alternativa ubicada al mateix terme municipal, pel termini de tres anys, amb el compliment dels altres requisits que s'exigeixen.
  • Expropiació a l'adquirent de l'ús temporal, per un termini màxim de tres anys: De l'habitatge que li ha estat transmesa com a conseqüència d'acords de compensació o donació en pagament de préstecs o crèdits hipotecaris establerts per la impossibilitat del transmetent de retornar els mateixos, sempre que el transmetent no tingui una altra alternativa d'habitatge i es trobi en risc d' exclusió social, i sempre que es compleixin els altres requisits determinats per la Llei. l'import de l'expropiació d'ús temporal es determina per acord entre les parts, o per preu just que fixi el Jurat d'expropiació

Naturalment perquè puguin adoptar totes o alguna d'aquestes mesures esmentades en els paràgrafs anteriors, s'han de complir els altres requisits i condicions, que la mateixa Llei estableix en cada cas de l' dret a l'habitatge.


Sobre l'autor:

Advocat Patrimoni a Barcelona

Francesc Fortuny

Advocat

Linkedin