Tenim bones notícies per als socis majoritaris i molt dolentes per als drets dels socis minoritaris.

D'acord amb el Projecte de Llei aprovat pel Congrés està pròxim un nou canvi regulador en relació als drets dels socis minoritaris, en concret al relatiu al dret de separació dels socis d'una Companyia per falta de repartiment de dividends, per la Junta de Socis de la societat.

Si vol que l'assessorem amb aquest o qualsevol assumpte d'una altra índole, si us plau, poseu-vos en contacte amb nosaltres.

Seguint la línia dels nostres articles sobre el controvertit article 348 bis de la Llei de societats de capital (l'últim Llei de societats de capital i el seu article 348 de 3 de març de 2017) i després d'haver estat l'aplicació de la norma suspesa durant molts anys i en vigor des del 1 de gener de 2017 i fins a l'actualitat, sembla ser que el nostre legislador té voluntat de reduir els efectes pràctics de la mateixa després de les crítiques rebudes de gran part de la doctrina i de molts empresaris.

La qüestió relativa als drets dels socis minoritaris i el dret de separació de socis per falta de repartiment dels dividends que preveu l'article 348 bis de la Llei de societats de capital mai ha tingut una posició unitària i això per tal com sent una mesura de protecció dels socis minoritaris enfront dels socis majoritaris i actuacions moltes vegades abusives dels mateixos, en alguns casos serveix als socis minoritaris per pressionar i forçar la voluntat dels socis majoritaris, fins i tot a costa de posar en risc la viabilitat financera o patrimonial de la pròpia societat.

I és en aquest context que després de mesos de negociació parlamentària s'aprova un Projecte de Llei en el qual si bé es segueix reconeixent el dret de separació per falta de repartiment del dividend, els termes i condicions per al seu exercici i efectes pràctics del mateix es redueixen considerablement.

Així, atès el Projecte de Llei que modifica el Codi de Comerç, el text refós de la Llei de societats de capital i la Llei 22 / 2015 d'Auditoria de Comptes, es recull una modificació de l'article 348 bis -pendent d'aprovació pel Senat - les principals notes característiques serien:

  • S'estableix la possibilitat que els estatuts socials de la societat estableixin un pacte contrari al que preveu l'art. 348 bis, sent per tant la norma de caràcter dispositiva i no imperativa, quedant a voluntat de l'acord unànime dels socis limitar la seva aplicabilitat pràctica.
  • S'amplia el termini de necessària obtenció de beneficis per la societat perquè es generi el dret al dividend mínim obligatori i per tant al dret de separació, passant d'un a tres anys consecutius.
  • Es redueix el percentatge obligatori de dividends a repartir als socis i es modifica el concepte sobre el qual es calcularà el mateix, passant d'un terç a un vint per cent i passant de calcular sobre els beneficis propis de l'explotació (concepte poc clar i que ha generat múltiples conflictes interpretatius) a sobre el resultat de l'exercici.
  • I costat de l'anterior, s'estableix la possibilitat de compliment de l'exigència de distribució del dividend del vint per cent durant un lapse temporal corresponent als beneficis obtinguts durant els últims cinc exercicis socials.

Així, en la pràctica un any es podrà distribuir gran part del benefici i altres res o gairebé res, sempre que la mitjana d'aquests 5 exercicis s'ajusti al vint per cent que estableix la norma.

Això comportarà necessàriament la possibilitat de no repartiment de dividend per la societat en algun dels exercicis sense que això comporti el dret de separació del soci minoritari i en la pràctica un retard pel que fa al possible exercici d'aquest dret davant la possibilitat que s'anés a repartir durant els exercicis posteriors.

  • Es restringeix l'aplicabilitat del dret de separació en determinades situacions vinculades a l'àmbit concursal (situacions d'insolvència, en fase de negociacions amb creditors o acord de refinançament en curs).
  • S'amplia l'exclusió objectiva de la seva aplicabilitat a societats amb accions admeses a negociació en un sistema multilateral de negociació (MAB).

En definitiva, creiem que d'aprovar com es projecta serà bo per als socis majoritaris i no tant per als drets dels socis minoritaris, Però en qualsevol cas caldrà esperar a la norma finalment aprovada i com afecta uns i altres en cada supòsit.

En qualsevol cas, tant els drets dels socis majoritaris com els drets dels socis minoritaris es veuran seriosament afectats, de manera que uns i altres han de tenir present tant la norma en la seva redacció actual com el nou text que sigui finalment aprovat, consultant per endavant a especialistes que permetin identificar la millor estratègia a seguir en cada cas.


Sobre l'autor:

Marc Jimenez soci de dig advocats

Marcos Jiménez de Parga

DiG Advocats

Linkedin