Tradicionalment la venda de drets de suscripcion per part d'una persona física no suposava, immediatament, la generació d'una renda tributable per al transmissor. L'import obtingut en la seva venda no tributava en l'any de la seva obtenció sinó que es considerava menys valor d'adquisició de les accions de les que provenia. Aquest tractament fiscal implicava, en contrapartida, l'obtenció d'un benefici major en el moment de la venda de les accions. En el pitjor dels casos la tributació de la venda dels drets de subscripció es diferia, la qual cosa ja és positiu per a l'accionista i, en el millor, si les accions no es venen no hi ha tributació.

Doncs bé, a partir del dia 1 de gener de 2.015 la venda de drets de suscripcion de les accions no cotitzades en borsa deixava de tenir la consideració esmentada i, per l'import total percebut, passava a tributar en l'any de la seva venda com a increment de patrimoni.

¿Com vendre accions a partir de l'2017?

A partir del dia 1 de gener de 2.017 la venda de drets de suscripcion de les accions cotitzades en borsa també tributarà de la forma esmentada en el paràgraf anterior, com increment de patrimoni en l'any de la seva venda.

Així doncs, veurem què passa a partir de gener de 2.017 amb el sistema de retribució a l'accionista que utilitzen moltes empreses cotitzades en borsa, l'anomenat "script dividend". Segons aquest sistema la societat ofereix als seus accionistes optar al cobrament del dividend per una de les tres vies següents:

  1. La venda de drets de suscripcion en el mercat.
  2. La subscripció de noves accions per l'import del dividend o
  3. El cobrament de l'import del mateix en efectiu, subjecte a retenció a compte de l'IRPF.

El supòsit a), la venda dels drets de suscripcion en el mercat, implica fins al 31 de desembre d'enguany 2.016 el tractament fiscal comentat anteriorment, considerar l'import percebut com a menor cost d'adquisició de les accions, sense tributació immediata. A partir del dia 1 de gener de 2.017, en desaparèixer aquest tractament fiscal favorable, caldrà veure si les societats cotitzades segueixen oferint als seus accionistes el ja tradicional sistema del 'script dividend' o ideen alguna forma imaginativa de retribució.

Per cert, demà dia 15 de Novembre comencen a cotitzar en borsa els drets de suscripcion preferent de Telefonica.


Sobre l'autor:

Xavier Vals DiG Advocats barcelona fiscal

Xavier Vals

DiG Advocats

Linkedin