El nou Llibre Sisè del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i contractes, que entrarà en vigor el 1 de Gener de 2018, es refereix als contractes de compravenda en general, però estableix unes disposicions específiques per al contracte de compravenda de consum , a més de les generals que li siguin aplicables es veuen actualitzats els drets del consumidor.

Es defineix el contracte de compravenda en general com aquell pel qual el venedor s'obliga a lliurar un bé conforme al contracte ia transmetre la seva titularitat, i el comprador s'obliga a pagar un preu en diners ia rebre el bé. Preu, però, i això és una novetat important, que pot no ser determinat ni determinable mitjançant uns mitjans de valoració concrets per no haver-se establert en el contracte, en aquest cas s'entén que és el generalment cobrable en circumstàncies comparables en el moment de la conclusió del contracte i amb relació a béns de naturalesa similar.

Així mateix es defineix la compravenda de consum com aquella en què el venedor actua en l'àmbit de la seva activitat empresarial o professional i el comprador, amb un propòsit principalment aliè a aquestes activitats, sense distingir si és persona física o jurídica.

Es disposa, igualment, que en la compravenda de consum és ineficaç qualsevol pacte, clàusula o estipulació que modifiqui, en perjudici dels drets del consumidor, El règim imperatiu de protecció establert per la llei.

A part de les normes generals aplicables a tota classe de contractes de compravenda, en els contractes de compravenda de consum es contemplen algunes especificitats per protegir els drets del consumidor, Que inclouen les noves normes derivades de la Comunitat Europea. Entre aquestes especificitats cal destacar les següents:

1. El preu total no pot ser superior al preu informat en l'oferta o anunciat públicament, el qual ha d'incorporar els tributs que són obligatòriament repercutibles. Si per la naturalesa dels béns, el preu total no pot calcular abans de la conclusió del contracte, el venedor ha d'informar de la forma com es determina. Entenem que aquesta disposició és una limitació a la possibilitat, introduïda amb caràcter general en la nova llei, que el preu no hagi estat determinat ni determinable, tal com hem assenyalat més amunt.

2. El comprador només ha de pagar les despeses de lliurament, de transport o postals si va ser informat d'ells pel venedor de forma clara i entenedora i abans de la conclusió del contracte. Si aquest import no pot determinar anticipadament, cal advertir al comprador d'aquesta circumstància

3. És ineficaç qualsevol pacte, clàusula o estipulació que modifiqui en perjudici del consumidor, si s'hagués pactat la instal·lació del bé, la norma que considera manca de conformitat per instal·lació incorrecta si aquesta s'ha fet pel venedor, o pel propi comprador si la incorrecció obeeix a una deficiència en les instruccions rebudes del venedor

4. El venedor respon sempre de la manca de conformitat, llevat que el comprador la conegués i l'hagués acceptat expressament

El venedor ha de notificar al comprador, en un termini de dos mesos, qualsevol falta de conformitat del bé.

5. El comprador no ha de pagar cap contraprestació per un bé lliurat no sol·licitat, tot i que ha de permetre el seu retorn al venedor

6. El contracte de consum es pot rescindir, a més de per la avantatge injust establerta com a causa de rescissió per als contractes de compravenda en general, en el cas que ocasioni en els drets i obligacions de les parts un greu desequilibri en perjudici del consumidor, contrari a les exigències de la bona fe i l'honradesa de tractes

S'entén per avantatge injust quan una de les parts depenia de l'altra o mantenia amb ella una relació especial de confiança, estava en una situació de vulnerabilitat econòmica o de necessitat imperiosa, era incapaç de preveure les conseqüències dels seus actes, manifestament ignorant o manifestament mancat d'experiència, i l'altra part coneixia o hauria de conèixer aquesta situació i es va aprofitar d'això obtenint un benefici excessiu o un avantatge manifestament injusta

Roman vigent, d'altra banda, la normativa establerta en el Codi de Consum de Catalunya.


Sobre l'autor:

Advocat Patrimoni a Barcelona

Francesc Fortuny

DiG Advocats

Linkedin