En primer lloc, cal dir que aquest tipus d'operacions resulten estranyes i complexes per tractar-se de "ens" que posseeixen un NIF espanyol a l'efecte de devolució de l'IVA però que no existeixen físicament (no és societat, ni sucursal, ..).

Si desitja que l'ajudem amb aquest model, si us plau poseu-vos en contacte amb nosaltres.

Segons hem pogut apreciar en els últims procediments de devolució d'IVA per No Establerts en els quals hem intervingut, respecte a les quotes d'IVA ingressades com a conseqüència de la importació de mercaderia per part d'una entitat estrangera que opera directament en territori espanyol, sense disposar d'una filial ni un establiment permanent, el termini de resolució l'expedient varia en funció de com es procedeixi a atendre el requeriment d'informació que en tots els casos remet l'Oficina Nacional de Gestió Tributària.

La nostra experiència ens demostra que per agilitzar el procediment, resulta imprescindible per una banda, fer una exposició detallada i exhaustiva de tots els fets i circumstàncies de l'operació i, especialment, acreditar de forma clara l'afectació del bé importat al desenvolupament d'una activitat econòmica, i per una altra part vincular aquests fets descrits, tots i cada un dels preceptes legals que resultin d'aplicació al supòsit, acreditant l'adequació a Dret de la sol·licitud de devolució de l'IVA.

A l'efecte de reafirmar i complementar la descripció de l'operació, resulta necessari aportar tota la documentació que es considere necessària.

Amb aquesta operativa el que s'aconsegueix és transmetre a l'Administració tributària la sensació d'adequació de l'operació al supòsit plantejat, ja que a causa de la complexitat de la matèria, l'Administració tributària té molt inconvenient a procedir a aquest tipus de devolucions ja que es tracta de no Establerts, I la problemàtica que això comporta, com pot ser verificar si realment es tracta d'un No Establert, o si el bé introduït en territori espanyol està afecte a una activitat, ... així doncs, si s'explica amb ampli detall l'operació, descrivint la mateixa a l'empara del que determina la normativa a l'efecte de No establerts, i el dret a la seva devolució, se li simplifica el treball a l'Administració, donant una aparença de veracitat imprescindible perquè l'expedient finalitzi segons interès del sol·licitant.


Sobre l'autor:

advocat fiscal a barcelona

Albert Pujol

DiG Advocats

es.linkedin.com/in/pujolalbert