Límits exempts en l'IRPF per a les dietes per desplaçaments:

S'exceptuen de gravamen en l'IRPF les quantitats abonades per l'empresa als seus treballadors, destinades a compensar les dietes per desplaçaments per les despeses de locomoció, manutenció i estada, segons el següent esquema (*):

DESPESES DE LOCOMOCIÓEXEMPT
A) L'empleat utilitza mitjans de transport públics.Import justificat amb factura o equivalent.
B) L'empleat utilitza altres mitjans de transport.0,19 € / Km.Gastos de peatge i aparcament justificats.

DESPESES DE MANUTENCIÓ I ESTADA

(En un municipi diferent alde treball o residència)

EXEMPT
estadamanutenció

a Espanya

manutenció

a estranger

I) Pernoctant en un municipi diferent.Les que es justifiquin53,34 € / dia91,35 € / dia
II) No pernoctant en municipi diferent.-26,67 € / dia48,08 € / dia

Sobre l'autor:

ines gros, dig advocats

Inés Gros

DiG Advocats

Linkedin