trasllat del domicili social

Advocat Mercantil Barcelona

Advocat Mercantil Barcelona especialista en Dret Mercantil i Societari:

Donada la nostra llarga i consolidada trajectòria com a advocats d'empresa, DiG Advocats compta amb un equip sòlid d'experts advocat mercantil barcelona especialitzats en Dret Mercantil que presten, a empreses i entitats de totes les nacionalitats, assessorament global en els aspectes mercantils i societaris que necessiten els nostres clients, ja sigui en l'àmbit contractual, de reestructuració empresarial, concursal o litigiós, entre d'altres.

La competència professional dels nostres advocats i el nostre tracte proper al client, ens permet prestar un servei amb valor afegit basat en la precisió i enteniment de les necessitats dels nostres clients en totes les àrees de pràctica mercantil i sectors empresarials.

advocat mercantil barcelonaAdvocat Mercantil Barcelona especialista en Dret Societari

En l'àmbit societari, els nostres professionals assessoren i acompanyen a societats i altres ens jurídics, al llarg de totes les fases de la seva vida social, ja sigui des de la seva fundació fins a la seva extinció, prestant-los assessorament legal personalitzat tant en l'esfera d'actuació habitual de l'empresa com en operacions menys habituals i complexes.

El nostre procedir habitual es basa en mantenir una estreta i propera relació amb els gestors i administradors de les Companyies, el que ens permet prestar un assessorament ajustat a les necessitats reals i immediates del dia a dia d'empreses, administradors i socis.

Des de l'àrea de dret societari oferim serveis que van des de la planificació i disseny de constitucions d'empresa de forma coordinada amb els altres departaments del Despatx (Fiscal, Laboral, ...), assessorament i tramitació de modificacions estatutàries, serveis de secretariat professional, assessorament al òrgan de direcció de la companyia, resolució de conflictes societaris, pactes de socis i protocols familiars, auditories legals, acords de refinançament amb entitats bancàries, possibles situacions de responsabilitat dels administradors o dissolució i liquidació d'empreses, entre d'altres.

Com a valor afegit, fruit de la nostra llarga trajectòria professional, el nostre coneixement, experiència i correcta aplicació de la normativa nacional i internacional, ens permet assessorar de forma integral als nostres clients tant en operacions societàries nacionals com internacionals.

Advocat Mercantil Barcelona especialista en cONTRACTACIÓ Mercantil

D'acord amb el nostre ferm desig d'acompanyar als nostres clients en el seu dia a dia en aquelles necessitats que necessitin, el nostre departament mercantil ofereix un ampli i individualitzat servei d'assessorament en matèria contractual nacional i internacional, ja sigui redactant, revisant o simplement aconsellant les millors alternatives contractuals als supòsits concrets que ens plantegen.

En aquest sentit, és habitual la nostra intervenció en processos de negociació, elaboració, supervisió i anàlisi de tot tipus de contractes mercantils, ja siguin contractes empresarials (compravendes d'empreses, refinançaments, aliances d'empreses, etc.) contractes financers (com ara préstecs ordinaris, sindicats i / o participatius, leasings, factorings, rentings, ...) o altres contractes habituals en el tràfic mercantil (agència, distribució, subministrament, franquícia, dipòsit mercantil, transport, de segur, ...).

Advocat Mercantil Barcelona especialista en reestructuraciones societàries

En DiG Advocats oferim assessorament minuciós i estratègic pel que fa a modificacions estructurals de societats mercantils (fusió, escissió, segregació, bescanvi de valors, compra de companyies, aportacions no dineràries, cessió global d'actius i passius).

La nostra experiència i professionalitat ens permet prestar al client un servei adaptat a les seves necessitats que va des de la prèvia planificació de l'operació de reestructuració societària fins a l'execució de la mateixa.

Prestem assessorament des d'un enfocament multidisciplinari en comptar conequipos conformats per experts en les àrees legal, laboral, fiscal i comptable. D'aquesta manera, aconseguim una visió àmplia de l'operació que ens permet aportar al client solucions eficients i personalitzades.

Advocat Mercantil Barcelona especialista en Dret Concursal

Per la seva banda, el nostre equip de professionals i la nostra experiència en planificacions concursals, ens permet prestar a aquells clients que ho necessitin un assessorament i coordinació integral en tots els aspectes legals, fiscals i laborals durant qualsevol fase del procediment concursal, ja sigui la fase prèvia de negociació o, si s'escau fase pre-concursal, com posteriorment en seu concursal

L'àmbit del nostre assessorament engloba tant a persones jurídiques com a persones físiques i tant des de la perspectiva de ser el nostre client qui presenta concurs o pre-concurs, com el creditor que es veu afectat per la insolvència d'una altra entitat.

Igualment, els nostres advocats presten assessorament i defensa a administradors, directius i apoderats de companyies sobre els seus potencials responsabilitats mercantils, laborals, fiscals i penals en casos d'insolvència d'empresa.

Advocat Mercantil Barcelona especialista en litigación i arbitratge

La nostra pràctica professional i filosofia com Despatx ens fa buscar sempre un assessorament preventiu previ del client per tal d'evitar possibles conflictes judicials i, fins i tot, esgotar totes les vies de negociació possibles amb la part adversa abans d'acudir a les instàncies judicials, però sempre vetllant pels interessos del client i acudint a les instàncies dels òrgans judicials quan això es fa necessari.

Aquesta filosofia l'apliquem també en els possibles conflictes legals a nivell mercantil i societari, ja sigui en els conflictes interns entre els socis, vinculats amb les actuacions dels administradors o bé de les empreses amb els seus clients o proveïdors diversos, defensant els interessos dels nostres representats tant davant els tribunals de justícia com davant de tribunals o Corts d'Arbitratge.

La nostra esfera d'actuació abasta tot tipus de reclamacions econòmiques, incompliments contractuals, impugnacions d'acords societaris o accions de derivació de responsabilitat d'administradors, incloent l'àmbit de les possibles derivacions de responsabilitat en defensa dels administradors per actuacions de l'Agència Tributària o de la seguretat Social.


Responsable del Departament Mercantil:

advocat mercantil barcelonaSr. Marcos Jiménez de Parga

Advocat

Call Now Button