Advocat Fiscal i Tributari a Barcelona

L'àrea de dret Fiscal i Tributari de DiG Advocats compta amb Advocat Fiscal i Tributari amb una extensa experiència professional i un ampli coneixement, tant jurídic com econòmic, en tots els àmbits de el dret tributari.

La solidesa i especialització del nostre equip ens permet oferir un assessorament de qualitat ia la mida dels nostres clients, tant a nivell nacional com internacional, basat en la capacitat de resposta, en la creació d'estratègies eficaces i en el profund coneixement sobre la matèria.

Advocat Fiscal i Tributari especialista en fiscalitat general

L'equip del departament de fiscal de DIG Advocats considera que els aspectes fiscals constitueixen un factor decisiu a l'hora de triar entre diferents alternatives d'inversió i gestió patrimonial. Per això, els nostres professionals ofereixen un assessorament multidisciplinar enfocat a les necessitats del client en les diferents àrees de la fiscalitat internacional, nacional i local, atorgant una extraordinària importància a una planificació fiscal eficient en matèria d'inversions financeres i de grans patrimonis, incloent la successió generacional.

Advocat Fiscal i Tributari especialista en fiscalitat corporativa

L'assessorament fiscal corporatiu, és una de les grans especialitats que ha caracteritzat el servei ofert per DIG Advocats, Que compta amb una extensa experiència en l'anàlisi, disseny, preparació i execució d'operacions com ara: fusions, escissions,, canvis de valors, aportacions de branca d'activitat, M & A, negociacions i contractes, processos de due diligence, finançament de projectes , constitució i assessorament de socimis, etc.

El nostre equip també posseeix una àmplia experiència en l'àmbit dels grups de societats i en els procediments de consolidació econòmica i fiscal. Així mateix, aportem valor a la planificació fiscal de l'impost sobre societats, incloent totes les necessitats que pugui requerir el client, ja sigui de forma individual com a nivell de grup, fent especial èmfasi en les deduccions i reduccions que permetin minorar la càrrega tributària.

Advocat Fiscal i Tributari especialista en Preus de transferència

En el marc jurídic-econòmic actual, és essencial que les empreses que realitzen operacions vinculades, duguin a terme la seva valoració a preu de mercat tal com exigeix ​​la Llei.

Per a això, vam dissenyar i revisem les polítiques de preus de transferència, valorem les operacions vinculades basant-nos en el principi de lliure competència, confeccionem l'anàlisi de comparabilitat entre les mateixes (Country File i Màster File), assessorem en la defensa del contribuent davant la Inspecció Tributària i els tribunals, vam assistir a procediments amistosos lligats a ajustos per preus de transferència, etc.

Advocat Fiscal i Tributari especialista en fiscalitat internacional

Assessorem regularment a clients internacionals en qüestions de fiscalitat nacional i internacional, el que ens permet tenir un ampli coneixement dels factors més rellevants en l'àmbit de la fiscalitat internacional, especialment en la planificació d'estructures societàries fiscalment eficients en processos d'internacionalització, així com per a inversors no residents a Espanya.

També és destacable la nostra experiència en l'assessorament d'expatriats i impatriats o en l'anàlisi i aplicació dels convenis de doble imposició, Tractats internacionals i, si escau, normativa interna, basant-nos en l'optimització fiscal internacional, evitant situacions de doble imposició internacional o l'existència de càrregues tributàries innecessàries.

Advocat Fiscal i Tributari especialista en Procediments i litigis tributaris

Acompanyem i assessorem al client en procediments de gestió, recaptació i sanció tributària: requeriments d'informació tributària, recursos i reclamacions econòmic-administratives i contencioses, defensa del client en procediments penals econòmics, presentació de consultes davant la Direcció General de Tributs, etc.).

Així mateix, disposem d'un departament especialitzat en inspeccions tributàries, Preparat per assistir al client en les actuacions inspectores de les que pugui ser objecte.

Advocat Fiscal i Tributari especialista en Tributació directa i indirecta

El nostre equip de professionals especialitzats en Dret Financer i Tributari, compta amb un profund i actualitzat coneixement de la normativa i jurisprudència tributària, el que li permet assistir al client en la planificació, anàlisi i assessorament dels impostos, com ara l'impost sobre el valor Afegit, l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, l'Impost sobre el Patrimoni, l'Impost sobre Successions i Donacions, l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, els Impostos Especials i Duanes, etc.

De la mateixa manera, oferim assessorament als nostres clients en tributació local i en tots aquells tributs específics existents en sectors regulats.


Responsable de Departament Fiscal i Tributari

advocat fiscal barcelonaSr. Franciso J. Vinaches

Advocat