Com puc desocupar meu habitatge

Advocat Laboral

Departament Laboral

D'acord amb la nostra sòlida trajectòria com a advocats d'empresa, els nostres professionals especialitzats en l'àmbit del Dret del Treball i de la Seguretat Social ofereixen un servei íntegre i global en les relacions laborals, l'afectació pot donar-se tant a nivell individual com col·lectiu; assessorament que també vam dirigir a treballadors ia petites empreses.

En aquest sentit, les nostres principals àrees d'actuació versen sobre l'assessorament legal i la gestió laboral.

Assessorament Jurídic-laboral

Contractació i modificacions contractuals

Els nostres advocats laboralistes tenen experiència en l'elaboració de tot tipus de contractes de treball, incloent aquells que afecten les relacions laborals de caràcter especial, com ara els relatius a alts directius, a esportistes professionals, artistes en espectacles públics o empleats de la llar . Assessorem en el tipus de contractació a realitzar i incorporem clàusules addicionals relatives a retribució variable (bonus), pactes de no competència, pactes de confidencialitat, entre d'altres.

Analitzem tant el règim general per a treballadors per compte aliè com el relatiu als treballadors per compte propi (treballadors autònoms).

De la mateixa manera, desenvolupem procediments d'implantació de modificacions de les condicions de treball i mobilitat de treballadors, analitzant el seu caràcter i la seva afectació, ja sigui tant d'abast individual com col·lectiu.

Finalització i extinció de la relació laboral (acomiadaments)

En matèria de finalització de les relacions laborals, analitzem les circumstàncies concretes davant les que ens trobem per desenvolupar, posteriorment, el procediment a seguir. Així, estudiem davant quines causes ens trobem per decidir quina via d'actuació iniciar, atenent sempre a les possibles conseqüències que es puguin derivar. En aquest sentit, valorem i assessorem si és el cas pels diferents tipus d'acomiadaments, les diferents causes d'extincions unilaterals dels contractes o els possibles desistiments per part tant de l'empresari com del treballador, sense perdre mai l'objectiu concret del nostre client.

Per això, vam analitzar les conseqüències que es deriven de l'acomiadament o extinció del contracte, calculant la indemnització corresponent en cada cas concret i les possibles reclamacions de quantitat.

Reestructuracions i reorganitzacions

Per desenvolupar els processos de reestructuracions i reorganitzacions de plantilles amb fluïdesa, analitzem el context global en què tenen lloc i vam determinar l'estratègia a seguir per poder implantar els objectius pretesos. En aquest sentit, apliquem el procediment més adequat que permeti desenvolupar la causa principal de la mesura implementada, ja sigui dins de l'àmbit organitzatiu de l'empresa, o en matèria de successions empresarials, externalització i externalització de serveis o subcontractació d'activitats.

Actuem en Expedients de regulació d'ocupació (ERO) així com en operacions amb afectació col·lectiva als treballadors, ja sigui per a la implantació de nous mètodes d'organització o producció de treball (mitjançant modificacions substancials col·lectives de les condicions de treball) com per a la desvinculació amb els mateixos.

Auditories i revisions integrals de la situació laboral de l'Empresa (due diligences)

Davant possibles fusions o adquisicions empresarials, o com a valoració prèvia a una empresa, desenvolupem un detallat estudi de la situació i contingències laborals que es poden derivar després de l'operació mercantil pretesa; amb l'objectiu principal d'informar al nostre client de la situació general de l'empresa amb la qual pretén celebrar aquesta operació, perquè permetre-li tenir una imatge fidel del seu valor, oportunitats i riscos.

Règim disciplinari i sancionador

Estudiem l'adequació i la gradació de la mesura adoptada o que es pretén adoptar, considerant-la en el seu conjunt d'acord amb les possibles causes justificatives i concurrents. Així, vam preparar els acomiadaments i altres mesures sancionadores, implementant tots els requisits per dur a terme o impugnar l'actuació sancionadora, d'acord amb la llei i el conveni col·lectiu aplicable.

Litigis i solucions extrajudicials de conflictes

Intervenim en la defensa judicial dels interessos dels nostres clients en aquells casos en què no ha resultat possible una resolució extrajudicial. El nostre departament de Dret Laboral ofereix la defensa dels interessos i pretensions dels nostres clients davant totes les instàncies dels òrgans judicials laborals i contenciós-administratius, incloent qualssevol tràmits fins a l'obtenció de sentència ferma (jutjats, tribunals superiors de justícia, Audiència Nacional, Tribunal Suprem, Tribunal Constitucional ...)

Procediments administratius i contenciós-administratius

Intervenim en els procediments davant la Inspecció de Treball i l'Autoritat Laboral, defensant els interessos dels nostres clients en tot tipus de procediments sancionadors. Així també, en cas d'accidents de treball busquem garantir la millor estratègia per al nostre client, ja sigui empresa o persona física.

D'altra banda, també intervenim en procediments davant la Seguretat Social, ja sigui en procediments de liquidació de deutes, en casos de responsabilitat personal dels administradors, o per a la tramitació de pensions, prestacions o incapacitats.

Gestió Tècnica laboral

Des del departament de Dret Laboral de DiG Advocats també oferim a les empreses serveis propis de gestió de nòmines i altes i baixes a la Seguretat Social.

Realitzem inscripcions d'empreses i tramitem altes i baixes d'autònoms, així com de treballadors per compte d'altri; treballem en la gestió de deutes (ajornaments) i Assegurances socials (RNT i RLC);

Ens ocupem de la gestió de contractes, la seva confecció i tramitació; així com també de la gestió de nòmines de la plantilla de treballadors, amb les pertinents tasques d'aplicació del conveni col·lectiu, regularització, aplicació de bonificacions de la Seguretat Social o SEPE i de la tramitació de les Assegurances Socials. Oferim aquest servei treballant des del núvol, incorporant els documents a un portal de l'empleat que els permet consultar i descarregar els seus rebuts de salari i els seus contractes de treball.

També intervenim en les tasques d'acomiadament, assumint la seva preparació de comú acord amb el client i comunicació en cada cas concret.


Responsable del Departament Laboral

Sr. Miquel Fornieles

Advocat

Call Now Button