Tant en la compra de Companyies per part de tercers, com en les inversions significatives que els Inversors pretenguin realitzar en negocis no controlats directament pels mateixos, una de les qüestions que resulta mes transcendent per al futur èxit o fracàs de l'operació és dur a terme una adequada Due Diligence legal o revisió legal de l'objecte de la compra.

Després l'inicial procés de recerca o selecció de les possibles oportunitats d'inversió i elecció d'inversió més òptima, resulta convenient que l'inversor no actuï de manera impulsiva o per simple confiança en la part venedora, sinó que confiï a uns tercers aliens a la negociació la realització d'un examen de la situació de la Companyia objecte de la compra o inversió.

Aquesta Due Diligence o revisió legal de la companyia ha de permetre inicialment comprovar que la situació de la mateixa exposada pels Venedors es correspon amb la realment existent, permetent a l'inversor tenir una foto de la Companyia objecte de la seva inversió, situació del compte d'explotació i balanç de la mateixa, passiu laboral o emplenament de les obligacions fiscals o laborals, entre d'altres.

L'abast de la Due Diligence serà determinat normalment per l'import de la inversió a realitzar, així com per les possibles garanties que pugui arribar a atorgar la part venedora i solvència de la mateixa. En qualsevol cas, realitzar una revisió de la situació de la companyia i quantificar els possibles riscos i contingències de la companyia objecte de la inversió sembla més que necessari per evitar posteriors sorpreses.

La Due Diligence hauria d'incloure, si més no, els àmbits legals, laborals i fiscals de la companyia objecte de compra, podent així mateix estendre a altres com seria l'àmbit financer.

Serà important determinar la possible durada màxima de la Due Diligence, Així com la forma i lloc de dur a terme la mateixa i les persones encarregades de la seva execució.

El resultat de la Due Diligence permetrà al inversor delimitar els termes de l'operació i possibles riscos, contingències o incerteses de la inversió, garanties a sol·licitar a la part venedora o socis de la companyia objecte de la inversió, així com la planificació fiscal més òptima de l'operació d'inversió a realitzar.


Sobre l'autor:

Marc Jimenez soci de dig advocats

Marcos Jiménez de Parga

DiG Advocats

Linkedin