Una recent normativa de la Generalitat de Catalunya, publicada al «Diari Oficial» de l'5 d'Agost, imposa, a més de a les entitats bancàries o immobiliàries, a les persones jurídiques que siguin titulars, per si o per mitjà d'un grup d'empreses , d'una superfície total habitable de més de 1.250 m2 en conjunt, l'obligació de, abans de procedir a una execució hipotecària o un desnonament per falta de pagament del lloguer, oferir al demandat una proposta de lloguer social, si el procediment afecta a persones o unitats familiars que no tinguin una alternativa d'habitatge propi i es trobin en risc d'exclusió social, informació que haurà de facilitar el propi demandat i comprovar, pel seu compte, el demandant.

Aquesta obligació afecta, també, a les persones jurídiques que hagin adquirit després de el 30 d'abril de 2008, habitatges que provinguin d'execucions hipotecàries, d'acords de compensació de deutes o de dació en pagament o de compravendes la causa hagi estat la impossibilitat de tornar el préstec hipotecari

S'exceptua d'aquesta obligació a determinats promotors socials ia les persones jurídiques que tinguin més d'un 15% de la superfície habitable qualificat com de protecció oficial destinat a lloguer.

La proposta de lloguer social ha de ser per un mínim de tres anys i complir els altres requisits pel que fa al preu del lloguer a cobrar establerts en aquesta normativa.

L'incompliment d'aquesta obligació pot considerar-se falta greu i sancionar amb multes de fins a 90.000 Euros.


Sobre l'autor:

Advocat Patrimoni a Barcelona

Francesc Fortuny

DiG Advocats

Linkedin